Herziening regels - Ontwerp

Vanaf woensdag 23 maart 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, herziening regels' gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 3 mei 2016.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal aanpassingen van de planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg', oorspronkelijk vastgesteld op 1 oktober 2013 en gewijzigd vastgesteld op 2 december 2014. Het gaat om een herziening van onderdelen waarbij geen sprake is van het (opnieuw) leggen of veranderen van bestemmingen.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • Binnen de agrarische bestemmingen wordt de term 'één agrarisch bedrijf' vervangen door 'het agrarisch bedrijf' en wordt bepaald dat er per bouwvlak slechts 1 agrarisch bedrijf is toegestaan.
 • Aan de agrarische bestemmingen wordt de bepaling toegevoegd dat de gronden tevens bestemd zijn voor hobbymatige agrarische activiteiten.
 • Er worden bouwregels toegevoegd voor schuilgelegenheden buiten bouwvlakken binnen de bestemming 'agrarisch met waarden – besloten heideontginningslandschap'.
 • Er worden nadere regels gesteld voor teeltondersteunende voorzieningen in de open heide- en veenontginningslandschappen. Deze aanpassing vloeit voort uit de uitspraak van de Raad van State van 13 mei 2015.
 • De regeling dat buiten het agrarisch bouwvlak alleen mestopslag mag plaatsvinden in foliebassins wordt verduidelijkt.
 • De voorgeschreven minimale dakhelling voor gebouwen ten behoeve van een composteerbedrijf (omvang max. 15 m2) komt te vervallen.
 • Binnen de bedrijfsbestemmingen wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van categorie 1 en 2 bedrijven op locaties waar nu uitsluitend andere bedrijven zijn toegestaan.
 • Binnen de maatschappelijke en recreatieve bestemmingen wordt een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het laten vervallen van de eis van een minimale dakhelling.
 • Het wordt mogelijk gemaakt om nieuwe paden en wegen aan te leggen in de  natuurbestemmingen.
 • Bij de archeologische dubbelbestemmingen wordt een ondergrens gesteld bij de vergunningplicht voor het ophogen van de bodem.
 • Bij de algemene afwijkingsregels wordt verduidelijkt dat deze zowel op de bouw- als op de gebruiksregels van het bestemmingsplan betrekking hebben.
 • Vanwege het vervallen van de betreffende bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening wordt een artikel opgenomen over parkeren en laden en lossen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 23 maart 2016 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Digitaal via onderstaande documenten.
 • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

 • Door middel van het digitale reactieformulier.
 • Mondeling bij de Publieksdienst.
 • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.