Herinrichting Baalder Uiterwaard - Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, Dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen en Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat diverse besluiten voor de herinrichting van Baalder Uiterwaard, Hardenberg, ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 1 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021.

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke laaglandrivier. De Baalder Uiterwaard vormt de laatste fase bij de ontwikkeling van het Vechtpark. Het gaat om het gebied langs de Vecht globaal gelegen ten westen van de Henri Dunantlaan en de dr. Albert Schweizerlaan en ten noorden van de Baalder-Esch. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg zijn initiatiefnemer van het project Baalder Uiterwaard, waarbij het waterschap de rol heeft van aanvrager van de vergunning en de planologische procedure.

Met het herinrichten van de Vecht worden ook andere programma's en doelen gerealiseerd. Zo worden in Baalder Uiterwaard opgaven uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Centraal hierbij staan rivierherstelmaatregelen die bedoeld zijn om de natuurlijke dynamiek van de Vecht te verbeteren. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, het verwijderen van de zandwerende kades en het ontstenen van oevers. Deze maatregelen zorgen voor gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van waardevolle land- en waternatuur.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 september 2020. Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Wat ligt ter inzage?

De volgende besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:

  • Bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Baalder Uiterwaard’

Bevoegd gezag waterschap Vechtstromen:

  • Projectplan Waterwet, Baalder Uiterwaard

Bevoegd gezag provincie Overijssel:

  • Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)

Een separate ontgrondingsvergunning is niet vereist, omdat de ontgronding is opgenomen in het bestemmingsplan.

Waar liggen de stukken ter inzage?

  • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg.
  • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; maak een afspraak via telefoonnummer 088 220 33 33.

Daarnaast zijn de ontwerpbesluiten digitaal in te zien via de volgende websites:

Wie kunnen beroep instellen?

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht over één van de ontwerpbesluiten.

Wanneer kan beroep worden ingesteld?

In de periode van vrijdag 2 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021 (artikel 6.8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 Algemene termijnenwet).

Hoe kan beroep worden ingesteld?

  • Door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vermeld uw naam, adres en contactgegevens, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U stuurt een kopie van het besluit mee met het beroepschrift. U ondertekent de brief en stuurt deze naar de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Door een fax te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vermeld uw naam, adres en contactgegevens, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het daar niet mee eens bent. U ondertekent het beroepschrift voordat u het faxt naar 070 - 365 13 80. U stuurt een kopie van het besluit mee. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden.
  • Via het Digitaal loket op de website van de Raad van State; dit is alleen mogelijk voor burgers die beschikken over een DigiD. In het Digitaal Loket kunt u bijlagen uploaden. Let op: beroep instellen per e-mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dezelfde wijze als beroep. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Let op! Crisis- en herstelwet van toepassing

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift de beroepsgronden moeten worden aangegeven. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie?

Kijk op www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke vragen over het projectplan terecht bij Waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Toelichting.pdf PDF 20 MB Download (Toelichting)
Regels.pdf PDF 3 MB Download (Regels)
Bijlage_1_bij_de_toelichting_-_m.e.r.-beoordeling_Vechtpark_fase_4.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 1 bij de toelichting - m.e.r.-beoordeling Vechtpark fase 4)
Bijlage_2_bij_de_toelichting_-_m.e.r.-beoordelingsbesluit.pdf PDF 55 KB Download (Bijlage 2 bij de toelichting - m.e.r.-beoordelingsbesluit)
Bijlage_3_bij_de_toelichting_-_Verkennend_bodemonderzoek.pdf PDF 10 MB Download (Bijlage 3 bij de toelichting - Verkennend bodemonderzoek)
Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid PDF 13 MB Download (Bijlage 4 bij de toelichting - Natuurtoets)
Bijlage_5_bij_de_toelichting_-_AERIUS_berekening.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 5 bij de toelichting - AERIUS berekening)
Bijlage_6_bij_de_toelichting_-_Verkennend_bureauonderzoek_archeologie.pdf PDF 17 MB Download (Bijlage 6 bij de toelichting - Verkennend bureauonderzoek archeologie)
Bijlage_7_bij_de_toelichting_-_Verkennend_booronderzoek_archeologie.pdf PDF 10 MB Download (Bijlage 7 bij de toelichting - Verkennend booronderzoek archeologie)
Bijlage_8_bij_de_toelichting_-_Vooronderzoek_niet-gesprongen_explosieven.pdf PDF 25 MB Download (Bijlage 8 bij de toelichting - Vooronderzoek niet-gesprongen explosieven)
Bijlage_9_bij_de_toelichting_-_Zienswijzennota.pdf PDF 520 KB Download (Bijlage 9 bij de toelichting - Zienswijzennota)
Bijlage_1_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Gramsbergen_e.o..pdf PDF 14 MB Download (Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen e.o.)
Bijlage_2_bij_de_regels_-_Beheeradviezen_natuurdoeltype_N12.02.pdf PDF 583 KB Download (Bijlage 2 bij de regels - Beheeradviezen natuurdoeltype N12.02)
Bijlage_3_bij_de_regels_-_Inrichtingsplan.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 3 bij de regels - Inrichtingsplan)
Bijlage_4_bij_de_regels_-_Inrichtingsplan_dwarsprofielen.pdf PDF 232 KB Download (Bijlage 4 bij de regels - Inrichtingsplan dwarsprofielen)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.