Herinrichting Baalder Uiterwaard - Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, Waterschap Vechtstromen en Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat diverse ontwerpbesluiten voor de herinrichting van Baalder Uiterwaard, Hardenberg, ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021. In deze periode mag iedereen zienswijzen indienen.

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke laaglandrivier. De Baalder Uiterwaard vormt de laatste fase bij de ontwikkeling van het Vechtpark.

Het gaat om het gebied langs de Vecht globaal gelegen ten westen van de Henri Dunantlaan en de dr. Albert Schweizerlaan en ten noorden van de Baalder-Esch. Waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg zijn initiatiefnemer van het project Baalder Uiterwaard, waarbij het waterschap de rol heeft van aanvrager van de vergunning en de planologische procedure. 

Met het herinrichten van de Vecht worden ook andere programma's en doelen gerealiseerd. Zo worden in Baalder Uiterwaard opgaven uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Centraal hierbij staan rivierherstelmaatregelen die bedoeld zijn om de natuurlijke dynamiek van de Vecht te verbeteren. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, het verwijderen van de zandwerende kades en het ontstenen van oevers. Deze maatregelen zorgen voor gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van waardevolle land- en waternatuur.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 september 2020. Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Wat ligt ter inzage?

De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:

  • Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Baalder Uiterwaard'
  • Besluit inhoudende dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt (naar aanleiding van een m.e.r.-beoordeling)

Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen:

  • Concept-projectplan Waterwet, Baalder Uiterwaard

Bevoegd gezag provincie Overijssel:

  • Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)

Een separate ontgrondingsvergunning is niet vereist, omdat de ontgronding is opgenomen in het bestemmingsplan.

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn, uitsluitend op afspraak, in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg.
  • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; maak een afspraak via telefoonnummer 088 220 33 33.

Daarnaast zijn de ontwerpbesluiten digitaal in te zien via de volgende websites:

Zienswijzen indienen

Zienswijzen kunnen worden ingediend in de periode van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021.

De zienswijzen worden inhoudelijk behandeld door het bevoegd gezag. In verband hiermee wordt u verzocht  aan te geven op welke van de ontwerpbesluiten uw zienswijze betrekking heeft.

Gemeente
Zienswijzen omtrent alle ontwerpbesluiten kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Hardenberg op de volgende wijzen:

Waterschap
Zienswijzen omtrent het concept-projectplan Waterwet kunnen ook worden ingediend bij het Waterschap op de volgende wijzen:

  • Per post aan het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.
  • Mondeling bij het Waterschap Vechtstromen. Maak vooraf een afspraak op 088 220 33 33. 

Provincie
Zienswijzen omtrent de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming kunnen ook worden ingediend bij Gedeputeerde staten op de volgende wijze:

  • Per post aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB, Zwolle. Onder vermelding van 'Zaaknummer 2020-003491 en ontwerp-ontheffing Wnb –(soortenbescherming) Baalder uiterwaard'.

Let op! Crisis- en herstelwet van toepassing

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Op de definitieve besluiten is te zijner tijd de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit betekent dat een belanghebbende te zijner tijd in zijn beroepschrift tegen het besluit moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld te zijner tijd in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke vragen over het ontwerp-projectplan terecht bij Waterschap Vechtstromen op 088 220 33 33.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Toelichting.pdf PDF 20 MB Download (Toelichting)
Regels.pdf PDF 3 MB Download (Regels)
Verbeelding.pdf PDF 942 KB Download (Verbeelding)
Bijlage_1_bij_de_toelichting_-_m.e.r.-beoordeling_Vechtpark_fase_4.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 1 bij de toelichting - m.e.r.-beoordeling Vechtpark fase 4)
Bijlage_2_bij_de_toelichting_-_Verkennend_bodemonderzoek.pdf PDF 10 MB Download (Bijlage 2 bij de toelichting - Verkennend bodemonderzoek)
Inventarisatie en beoordeling in het kader van natuurwetgeving en -beleid PDF 13 MB Download (Bijlage 3 bij de toelichting - Natuurtoets)
Bijlage_4_bij_de_toelichting_-_AERIUS_berekening.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 4 bij de toelichting - AERIUS berekening)
Bijlage_5_bij_de_toelichting_-_Verkennend_bureauonderzoek_archeologie.pdf PDF 17 MB Download (Bijlage 5 bij de toelichting - Verkennend bureauonderzoek archeologie)
Bijlage_6_bij_de_toelichting_-_Verkennend_booronderzoek_archeologie.pdf PDF 10 MB Download (Bijlage 6 bij de toelichting - Verkennend booronderzoek archeologie)
Bijlage_7_bij_de_toelichting_-_Vooronderzoek_niet-gesprongen_explosieven.pdf PDF 25 MB Download (Bijlage 7 bij de toelichting - Vooronderzoek niet-gesprongen explosieven)
Bijlage_1_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Gramsbergen_e.o..pdf PDF 14 MB Download (Bijlage 1 bij de regels - LIK deelgebied Gramsbergen e.o.)
Bijlage_2_bij_de_regels_-_Beheeradviezen_natuurdoeltype_N12.02.pdf PDF 583 KB Download (Bijlage 2 bij de regels - Beheeradviezen natuurdoeltype N12.02)
Bijlage_3_bij_de_regels_-_Inrichtingsplan.pdf PDF 1 MB Download (Bijlage 3 bij de regels - Inrichtingsplan)
Bijlage_4_bij_de_regels_-_Inrichtingsplan_dwarsprofielen.pdf PDF 232 KB Download (Bijlage 4 bij de regels - Inrichtingsplan dwarsprofielen)