Havezate Es - Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 april 2021 het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es' vastgesteld.

Bij de vaststelling heeft de raad het ontwerpplan op deze punten veranderd:

  • De regels voor archeologie zijn aangepast.
  • Een regel is toegevoegd over het uitsluiten van geurgevoelige bebouwing in een specifieke zone.
  • Ondergeschikte onderdelen voor archeologie en grenzen van bestemmingsvlakken zijn in de verbeelding aangepast.

Het bestemmingsplan gaat over het gebied meteen ten zuiden van de Havezateweg. Het maakt de bouw van maximaal 90 huizen in het luxere segment mogelijk. 

Plan inzien

U kunt het bestemmingsplan vanaf donderdag 13 mei op deze manieren inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00313-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 14 april 2021 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt niet in beroep gaan als u geen zienswijzen hebt gegeven op het ontwerpbestemmingsplan.

Voor dit besluit geldt de Crisis- en herstelwet. Gaat u in beroep? Dan moet u uitleggen welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking een dag nadat de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort als voor die tijd iemand een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend. En de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak hierover heeft beslist.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Vanaf 13 mei 2021 hebt u 6 weken de tijd om het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden en het Besluit geluidhinder in te zien. U kunt dit besluit inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg,

Het besluit gaat over de ontwikkeling van het woongebied Havezate Es in Hardenberg. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen (nabij de Havezateweg) overschrijdt de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt niet overschreden. 

In de 6 weken dat u het besluit kunt inzien, kunt u als belanghebbende beroep indienen. Dit kan per post naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.