Broeklanden-Zuid - Vastgesteld

Bij besluit van 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen 'Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn twee zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 28 februari 2019 liggen de bestemmingsplannen ‘Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid' en 'Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met vaststellingsbesluit en beeldkwaliteitsplan ter inzage. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Broeklanden en maakt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein mogelijk.

Met dit bestemmingsplan wordt de planologische basis gelegd voor het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met een oppervlakte van 20 ha, alsmede twee woon-werkkavels, groenstructuur en waterberging voor het bedrijventerrein en regionale waterberging van het waterschap. 

Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. De begrenzing wordt gevormd door het Kanaal Almelo de Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, De Kuilenweg en de Broekdijk.

Naast het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk maakt is er ook een apart bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van de geluidszone van het aangrenzende bestaande geluidgezoneerde bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg en de wijziging van deze 50 dB(A) bestemmingsplancontour.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 28 februari 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Vanaf vrijdag 1 maart 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten bedrijventerrein Broeklanden-Zuid

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF2,13 MBDownload
Regels PDF485 KBDownload
Verbeelding PDF477 KBDownload
Bijlage 1 bij de toelichting - Akoestisch onderzoek PDF1,88 MBDownload
Bijlage 2 bij de toelichting - Verkennend bodem- en asbestonderzoek PDF7,17 MBDownload
Bijlage 3 bij de toelichting - Luchtkwaliteitsonderzoek PDF3,20 MBDownload
Bijlage 4 bij de toelichting - Inventariserend archeologisch veldonderzoek PDF5,36 MBDownload
Bijlage 5 bij de toelichting - Natuurtoets PDF2,28 MBDownload
Bijlage 6 bij de toelichting - Nader onderzoek Hardenberg PDF2,04 MBDownload
Bijlage 7 bij de toelichting - Veldonderzoek steenuil PDF896 KBDownload
Bijlage 8 bij de toelichting - Nadere toelichting Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie PDF357 KBDownload
Bijlage 9 bij de toelichting - Waterparagraaf PDF723 KBDownload
Bijlage 10 bij de toelichting - Stikstofdepositie onderzoek PDF3,34 MBDownload
Bijlage 11 bij de toelichting - Vormvrije m.e.r.-beoordeling PDF2,24 MBDownload
Bijlage 12 bij de toelichting - Inventarisatie aanwezige bomen PDF462 KBDownload
Bijlage 13 bij de toelichting - Inventarisatiekaart bomen PDF7,86 MBDownload
Bijlage 14 bij de toelichting - Tabellen overzicht behoeftebepaling verzorgingsgebied PDF269 KBDownload
Bijlage 15 bij de toelichting - Beeldkwaliteitsplan PDF13,72 MBDownload
Bijlage 16 bij de toelichting - Inspraakverslag PDF289 KBDownload
Bijlage 17 bij de toelichting - Zienswijzenverslag PDF220 KBDownload
Bijlage 1 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF434 KBDownload
Bijlage 2 bij de regels - LIK Reestdal PDF11,09 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.