Broeklanden-Zuid - Inspraak

Vanaf woensdag 28 februari 2018 liggen de inspraakversies van de bestemmingsplannen Hardenberg, bedrijventerrein Broeklanden-Zuid en het bestemmingsplan Hardenberg, geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 10 april 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Broeklanden en maakt de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein mogelijk.

Met dit bestemmingsplan wordt de planologische basis gelegd voor het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid met een oppervlakte van 20 ha, alsmede twee woon-werkkavels, groenstructuur en waterberging voor het bedrijventerrein en regionale waterberging van het waterschap.

Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. De begrenzing wordt gevormd door het Kanaal Almelo de Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, De Kuilenweg en de Broekdijk.

Naast het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Broeklanden-Zuid mogelijk maakt is er ook een apart bestemmingsplan opgesteld voor de uitbreiding van de geluidszone van het aangrenzende bestaande geluidgezoneerde bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg en de wijziging van deze 50 dB(A) bestemmingsplancontour.

Waar in te zien?
De bestemmingsplannen worden met ingang van woensdag 28 februari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of via IDN: NL.IMRO.0160.0000BP00306-VO01 en NL.IMRO.0160.0000BP00307-VO01).
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Inspraakreactie geven

Bij het voorontwerp van een ruimtelijk plan kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren een inspraakreactie geven. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier
  • Mondeling bij de Publieksdienst
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende bestemmingsplan

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting bestemmingsplan bedrijventerrein Broeklanden-Zuid PDF2,13 MBDownload
Toelichting bestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid PDF1,09 MBDownload
Regels bestemmingsplan bedrijventerrein Broeklanden-Zuid PDF459 KBDownload
Regels bestemmingsplan bestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid PDF321 KBDownload
Verbeelding bestemmingsplan bedrijventerrein Broeklanden-Zuid PDF471 KBDownload
Verbeelding bestemmingsplan geluidszone Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid PDF592 KBDownload
Bijlage 1 bij de toelichting - Akoestisch onderzoek PDF2,59 MBDownload
Bijlage 2 bij de toelichting - Verkennend bodem- en asbestonderzoek PDF7,17 MBDownload
Bijlage 3 bij de toelichting - Nota Parkeernormering PDF150 KBDownload
Bijlage 4 bij de toelichting - Luchtkwaliteitsonderzoek PDF4,30 MBDownload
Bijlage 5 bij de toelichting - Inventariserend archeologisch veldonderzoek PDF5,36 MBDownload
Bijlage 6 bij de toelichting - Natuurtoets PDF2,24 MBDownload
Bijlage 7 bij de toelichting - Nadere toelichting Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie PDF357 KBDownload
Bijlage 8 bij de toelichting - Waterparagraaf PDF723 KBDownload
Bijlage 9 bij de toelichting - Stikstofdepositie onderzoek PDF3,38 MBDownload
Bijlage 10 bij de toelichting - Vormvrije m.e.r.-beoordeling PDF1,83 MBDownload
Bijlage 11 bij de toelichting - Inventarisatie aanwezige bomen PDF462 KBDownload
Bijlage 12 bij de toelichting - Inventarisatiekaart bomen PDF7,86 MBDownload
Bijlage 13 bij de toelichting - Tabellen overzicht behoeftebepaling verzorgingsgebied PDF269 KBDownload
Bijlage 14 bij de toelichting - Memo aansluiting Broeklandenweg-Duitslandweg PDF276 KBDownload
Bijlage 1 bij de regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten PDF397 KBDownload
Bijlage 2 bij de regels - LIK Reestdal PDF11,09 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.