Hardenberg-Junne - Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Hardenberg en burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat diverse ontwerpbesluiten voor herinrichtingsmaatregelen van de Vecht voor het traject Hardenberg - Junne ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. In deze periode mag een ieder een zienswijze indienen.

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. In het tracé Hardenberg - Junne wordt ingezet op de ambitie om de Vecht om te vormen naar een halfnatuurlijke rivier. Binnen het tracé liggen de deelgebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren.

Het deelgebied Rheezermaten ligt in de gemeente Hardenberg. In dit deelgebied worden meanders in de Vecht aangebracht, worden landbouwgronden omgezet tot natuur en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht. 

In het deelgebied Karshoek-Stegeren wordt ook een meander aangebracht en wordt een nevengeul gegraven. Ook hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het deelgebied Karshoek-Stegeren ligt voor het overgrote deel in de gemeente Ommen, alleen een klein gedeelte van circa zes hectare ligt binnen de gemeente Hardenberg. Dit deel wordt Diffelen genoemd. Het valt onder het milieueffectrapport 'm.e.r. Herinrichting Karshoek-Stegeren' en onder het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen'.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30), het coördinatiebesluit van de raad van Ommen van 29 mei 2018 en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 mei 2018.  Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Beschikbare stukken
De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:
  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen'
 • Bevoegd gezag gemeente Ommen:
  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren'
 • Bevoegd gezag provincie Overijssel:
  Ontwerp-ontgrondingenvergunning
 • Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen:
  Concept-projectplan Waterwet,  Rheezermaten, Vecht
  Concept-projectplan Waterwet, Karshoek - Stegeren, Vecht

Tot de bijbehorende stukken behoren in elk geval:

 • Milieueffectrapport 'm.e.r. Herinrichting Rheezermaten'
 • Milieueffectrapport 'm.e.r. Herinrichting Karshoek-Stegeren'

Ter inzage
Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
 • Gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  Zwolle
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren op de  ontwerpbesluiten voor het grondgebied van Hardenberg. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

 • Door middel van het digitale reactieformulier.
 • Mondeling bij de Publieksdienst.
 • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van 'zienswijze herinrichting Vechtdal traject Hardenberg - Junne'.

Zienswijzen op de ontwerpbesluiten voor het grondgebied van Ommen kunnen als volgt worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Ommen:

 • Door middel van het digitale reactieformulier.
 • Mondeling bij de Publieksdienst.
 • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van 'zienswijze herinrichting Vechtdal traject Hardenberg-Junne'.

Zienswijzen kunnen worden ingediend in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Op de beroepsprocedure bij de rechter is te zijner tijd de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De zienswijzen worden inhoudelijk behandeld door het bevoegd gezag. In verband hiermee wordt u verzocht aan te geven waar de zienswijze betrekking op heeft.

Meer informatie?

U bent welkom tijdens de onderstaande inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de plannen en procedures. Ook heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.

 • Maandag 13 mei 2019: over het plan voor Rheezermaten
  Tussen 16.00 en 20.00 uur bij de Rheezerbelten aan de Grote Beltenweg 1 in Hardenberg.
 • Woensdag 15 mei 2019: over het plan voor Karshoek-Stegeren
  Tussen 16.00 en 20.00 uur bij De Bootsman aan de Coevorderweg 19 in Stegeren.

Kijk voor meer informatie op de website www.vecht-portal.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Waterschap Vechtstromen. Dit kan via het  telefoonnummer 088 220 33 33.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF8,72 MBDownload (Toelichting)
Regels PDF2,27 MBDownload (Regels)
Verbeelding PDF5,33 MBDownload (Verbeelding)
Bijlage 1 bij de toelichting - m.e.r. Rheezermaten PDF32 MBDownload (Bijlage 1 bij de toelichting - m.e.r. Rheezermaten)
Bijlage 2 bij de toelichting - m.e.r. Karshoek-Stegeren PDF32 MBDownload (Bijlage 2 bij de toelichting - m.e.r. Karshoek-Stegeren)
Bijlage 3 bij de toelichting - Verkennend Milieukundig Bodemonderzoek Vechtdal PDF17,09 MBDownload (Bijlage 3 bij de toelichting - Verkennend Milieukundig Bodemonderzoek Vechtdal)
Bijlage 4 bij de toelichting - Voortoets gebiedsbescherming Rheezermaten PDF2,91 MBDownload (Bijlage 4 bij de toelichting - Voortoets gebiedsbescherming Rheezermaten)
Bijlage 5 bij de toelichting - Voortoets gebiedsbescherming Karshoek-Stegeren PDF3,27 MBDownload (Bijlage 5 bij de toelichting - Voortoets gebiedsbescherming Karshoek-Stegeren)
Bijlage 6 bij de toelichting - Soortenbeschermingstoets Wet natuurbescherming PDF32 MBDownload (Bijlage 6 bij de toelichting - Soortenbeschermingstoets Wet natuurbescherming)
Bijlage 7 bij de toelichting - Natuurtoets PDF3,53 MBDownload (Bijlage 7 bij de toelichting - Natuurtoets)
Bijlage 8 bij de toelichting - Archeologisch onderzoek PDF8,95 MBDownload (Bijlage 8 bij de toelichting - Archeologisch onderzoek)
Bijlage 1 bij de regels - Inrichtingsplan Rheezermaten PDF2,67 MBDownload (Bijlage 1 bij de regels - Inrichtingsplan Rheezermaten)
Bijlage 2 bij de regels - Inrichtingsplan Karshoek-Stegeren (Diffelen) PDF2,61 MBDownload (Bijlage 2 bij de regels - Inrichtingsplan Karshoek-Stegeren (Diffelen))
Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze-Diffelen e.o. PDF5,53 MBDownload (Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze-Diffelen e.o.)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.