Hardenberg-Junne - Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Hardenberg en burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat diverse ontwerpbesluiten voor herinrichtingsmaatregelen van de Vecht voor het traject Hardenberg - Junne ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019. In deze periode mag een ieder een zienswijze indienen.

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke rivier. In het tracé Hardenberg - Junne wordt ingezet op de ambitie om de Vecht om te vormen naar een halfnatuurlijke rivier. Binnen het tracé liggen de deelgebieden Rheezermaten en Karshoek-Stegeren.

Het deelgebied Rheezermaten ligt in de gemeente Hardenberg. In dit deelgebied worden meanders in de Vecht aangebracht, worden landbouwgronden omgezet tot natuur en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht. 

In het deelgebied Karshoek-Stegeren wordt ook een meander aangebracht en wordt een nevengeul gegraven. Ook hier worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het deelgebied Karshoek-Stegeren ligt voor het overgrote deel in de gemeente Ommen, alleen een klein gedeelte van circa zes hectare ligt binnen de gemeente Hardenberg. Dit deel wordt Diffelen genoemd. Het valt onder het milieueffectrapport 'm.e.r. Herinrichting Karshoek-Stegeren' en onder het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen'.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30), het coördinatiebesluit van de raad van Ommen van 29 mei 2018 en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 mei 2018.  Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Beschikbare stukken

De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:
  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebieden Rheezermaten en Diffelen'
 • Bevoegd gezag gemeente Ommen:
  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren'
 • Bevoegd gezag provincie Overijssel:
  Ontwerp-ontgrondingenvergunning
 • Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen:
  Concept-projectplan Waterwet,  Rheezermaten, Vecht
  Concept-projectplan Waterwet, Karshoek - Stegeren, Vecht

Tot de bijbehorende stukken behoren in elk geval:

 • Milieueffectrapport 'm.e.r. Herinrichting Rheezermaten'
 • Milieueffectrapport 'm.e.r. Herinrichting Karshoek-Stegeren'

Ter inzage

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
 • Gemeentehuis Ommen, Chevalleraustraat 2, 7731 EE Ommen
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE  Zwolle
 • Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

Daarnaast zijn de ontwerpbestemmingsplannen digitaal in te zien via onderstaande documenten en links:

Documenten

Titel Type Grootte Download
Toelichting.pdf PDF 9 MB Download (Toelichting)
Regels.pdf PDF 2 MB Download (Regels)
Verbeelding.pdf PDF 5 MB Download (Verbeelding)
Bijlage_1_bij_de_toelichting_-_m.e.r._Rheezermaten.pdf PDF 32 MB Download (Bijlage 1 bij de toelichting - m.e.r. Rheezermaten)
Bijlage_2_bij_de_toelichting_-_m.e.r._Karshoek-Stegeren.pdf PDF 32 MB Download (Bijlage 2 bij de toelichting - m.e.r. Karshoek-Stegeren)
Bijlage_3_bij_de_toelichting_-_Verkennend_Milieukundig_Bodemonderzoek_Vechtdal.pdf PDF 17 MB Download (Bijlage 3 bij de toelichting - Verkennend Milieukundig Bodemonderzoek Vechtdal)
Toetsing van de herinrichtingsmaatregelen aan het onderdeel gebiedsbescherming Wet natuurbescherming en NNN PDF 3 MB Download (Bijlage 4 bij de toelichting - Voortoets gebiedsbescherming Rheezermaten)
Toetsing van de herinrichtingsmaatregelen aan het onderdeel gebiedsbescherming Wet natuurbescherming en NNN PDF 3 MB Download (Bijlage 5 bij de toelichting - Voortoets gebiedsbescherming Karshoek-Stegeren)
Inventarisatie en beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortbescherming PDF 32 MB Download (Bijlage 6 bij de toelichting - Soortenbeschermingstoets Wet natuurbescherming)
Bijlage_7_bij_de_toelichting_-_Natuurtoets.pdf PDF 4 MB Download (Bijlage 7 bij de toelichting - Natuurtoets)
Bijlage_8_bij_de_toelichting_-_Archeologisch_onderzoek.pdf PDF 9 MB Download (Bijlage 8 bij de toelichting - Archeologisch onderzoek)
Bijlage_1_bij_de_regels_-_Inrichtingsplan_Rheezermaten.pdf PDF 3 MB Download (Bijlage 1 bij de regels - Inrichtingsplan Rheezermaten)
Bijlage_2_bij_de_regels_-_Inrichtingsplan_Karshoek-Stegeren.pdf PDF 3 MB Download (Bijlage 2 bij de regels - Inrichtingsplan Karshoek-Stegeren (Diffelen))
Bijlage_3_bij_de_regels_-_LIK_deelgebied_Rheeze-Diffelen.pdf PDF 6 MB Download (Bijlage 3 bij de regels - LIK deelgebied Rheeze-Diffelen e.o.)