Groote Scheere - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is.

Bestemmingsplan 'Landgoed de Groote Scheere, partiële herzieningen'
Het bestemmingsplan heeft betrekking op enkele locaties op het landgoed De Groote Scheere en is bedoeld om het volgende mogelijk te maken:

  • Het enigszins verschuiven van een woonbestemming;
  • Het verplaatsen van een retentiegebied;
  • Het verplaatsen en omvormen van ene jong bosje;
  • Het verwijderen van de bestemming ‘Groen – landschapselement’ op één locatie.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast.