Groenedijk 11a - Vastgesteld

Bij besluit van 8 september 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Kloosterhaar, Groenedijk 11a Kloosterhaar’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 17 september  ligt het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Kloosterhaar, Groenedijk 11a Kloosterhaar’ met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Groenedijk 11a in Kloosterhaar en is bedoeld om het bouwen van een woning mogelijk te maken.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 17 september 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00331-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 18 september 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Wet geluidhinder
Besluit vaststelling hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met het toestaan van het bouwen van een woning op het perceel Groenedijk 11a in Kloosterhaar. Ter hoogte van de voorgevel van de woning zal de gevelbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.