Gramsbergerweg 84/84i - Vastgesteld

Bij besluit van 8 april 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 84/84i Hardenberg' vastgesteld. Vanaf donderdag 23 april 2020 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Gramsbergerweg 84 en 84i in Hardenberg en is bedoeld om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming en de woning te splitsen in twee wooneenheden.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 23 april 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 24 april 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Definitieve besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 23 april 2020 gedurende zes weken voor een ieder in het gemeentehuis in Hardenberg ter inzage ligt een besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.

Het besluit houdt verband met het splitsen van een woning op het perceel Gramsbergerweg 84-84i in Hardenberg. Ter hoogte van de voorgevel van de te splitsen woning zal de gevelbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag worden ingesteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.