Garstlanden IV - Vastgesteld

Bij besluit van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Gramsbergen, Garstlanden IV' vastgesteld. Vanaf donderdag 23 juli 2020  ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • beide locaties aan de noordoostelijke en noordwestelijke zijde waar appartementencomplexen waren gepland zijn uit het plan;
  • een voorwaardelijke verplichting is opgenomen teneinde trillingen te voorkomen. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de bestaande woonwijk Garstlanden III en de Oostermaatsteeg in Gramsbergen en is bedoeld om de bouw van circa 150 woningen mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 23 juli 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00355-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 24 juli 2020  kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 23 juli 2020 gedurende zes weken voor eenieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan 'Gramsbergen, Garstlanden IV' in Gramsbergen. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen (nabij de spoorlijn) zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.