Facetherziening parkeren Hardenberg - Vastgesteld

Bij besluit van 17 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Hardenberg' ongewijzigd vastgesteld. Vanaf woensdag 1 augustus 2018 ligt het bestemmingsplan ‘Facetherziening parkeren Hardenberg' met het vaststellingsbesluit ter inzage. 

De ‘Facetherziening parkeren Hardenberg' voorziet in een uniforme parkeerregeling en is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Hardenberg. Met de facetherziening heeft de gemeente de mogelijkheid binnen een bestemming te toetsen op parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden. Op deze wijze kunnen problemen in de openbare ruimte worden voorkomen. De regeling biedt ook een afwijkingsmogelijkheid waarmee maatwerk kan worden geleverd.

De ‘Facetherziening parkeren Hardenberg' verwijst naar de ‘Parkeernormennota Hardenberg’. De ‘Parkeernormennota Hardenberg’ is eveneens bij besluit van 17 juli 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In de parkeernormennota is omschreven hoe de parkeerbehoefte voor een ontwikkeling in de gemeente Hardenberg moet worden berekend en hoe die behoefte moet worden vertaald in parkeerplaatsen die voor die ontwikkeling moeten worden aangelegd of beschikbaar moeten zijn (de parkeereis).

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag  1 augustus 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
  • Digitaal via onderstaande documenten
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De parkeernormennota ligt eveneens voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 1 augustus 2018 bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg en hieronder als document.

Beroep
Vanaf donderdag 2 augustus 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist. Tegen de vaststelling van de parkeernormennota staat geen beroep open.