Facetherziening parkeren Hardenberg - Ontwerp

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Hardenberg' is voorbereid. Deze facetherziening is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Hardenberg. 

Door een wijziging van de Woningwet vervallen de stedenbouwkundige voorschriften , waaronder de regeling voor parkeren, uit de gemeentelijke Bouwverordening per 1 juli 2018. Om ook in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen blijven toetsen aan de parkeernormen, moet aan de ruimtelijke plannen in de gemeente Hardenberg een regeling over het parkeren worden toegevoegd.

Dit kan door een partiƫle bestemmingsplanherziening in de vorm van een facetherziening van alle vigerende bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen in de gemeente Hardenberg. Voorliggende facetherziening parkeren Hardenberg voorziet hierin. Indien in een bestemmingsplan reeds een regeling met betrekking tot parkeren was opgenomen wordt deze vervangen, zodat voor heel Hardenberg een uniforme parkeerregeling zal gaan gelden.

Ontwerp 'Parkeernormennota Hardenberg 2017'
De nieuwe parkeerregeling in de 'Facetherziening parkeren Hardenberg' verwijst naar de 'Parkeernormennota Hardenberg 2017'. Deze parkeernormennota ligt als ontwerp gelijktijdig ter inzage met de ontwerp facetherziening parkeren en betreft een actualisatie van de 'Nota parkeernormering' van de gemeente Hardenberg, daterend uit 2007.

Inmiddels is een aantal jaren verstreken, zijn de kencijfers van de het CROW aangepast, hebben wetswijzigingen plaatsgevonden en zijn de economische omstandigheden gewijzigd. Er is daarom behoefte aan een nieuwe parkeernormennota. In de geactualiseerde parkeernormennota is omschreven hoe de parkeerbehoefte voor een ontwikkeling in de gemeente Hardenberg moet worden berekend en hoe die behoefte moet worden vertaald in parkeerplaatsen die voor die ontwikkeling moeten worden aangelegd of beschikbaar moeten zijn (de parkeereis). Beoogd wordt de geactualiseerde 'Parkeernormennota Hardenberg 2017' gelijktijdig vast te stellen met de 'Facetherziening parkeren Hardenberg'. 

Plangebied
Het 'Facetherziening parkeren Hardenberg' vervangt of voegt een parkeerregeling toe aan alle van kracht zijnde bestemmingsplannen,  beheersverordeningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen in de gemeente Hardenberg. De 'Parkeernormennota Hardenberg 2017' is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Hardenberg.

Waar ter inzage?
Het ontwerp van het bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Hardenberg' is gereed om in procedure te gaan. Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van woensdag 6 december 2017 het ontwerp bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Hardenberg' gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De laatste dag van de termijn is dinsdag 16 januari 2018.

Het ontwerp bestemmingsplan wordt op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

In overeenstemming met de gemeentelijke inspraakverordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij hebben ingestemd met de ontwerp 'Parkeernormennota Hardenberg 2017' en dat zij dit plan ter inzage leggen en openstellen voor inspraakreacties.

De ontwerp parkeernormennota ligt eveneens voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 6 december 2017 tot en met dinsdag 16 januari 2018 bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg en kan digitaal worden geraadpleegd via onderstaande documenten.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren op het ontwerp bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Hardenberg' en/of op de ontwerp 'Parkeernormennota Hardenberg 2017'. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan 'Facetherziening parkeren Hardenberg' heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Tegen de vaststelling van de 'Parkeernormennota Hardenberg 2017' staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep open.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.