Dedemsvaart - Vastgesteld

Bij besluit van 20 november 2012, nr. 341360, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dedemsvaart vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

 • Aan de bestemming Groen-Park (Tuinen Mien Ruys) zijn regels toegevoegd voor het vellen van houtopstanden. In het bouwvlak van de tuinmanswoning aan de Moerheimstraat 84 is een maximum uitbreiding van 200 m2 van gebouwen toegestaan.
 • Dubbelbestemming voor de 110 kV hoogspanningsverbinding.
 • Aan de Industrieweg is in een agrarische bestemming de een vlak aangeduid met kwekerij en met tuincentrum.
 • Locatie Langewijk 158-160: de bestemmingsgrenzen van het vigerende plan zijn exact overgenomen.
 • Locatie Moerheimstraat 144 bestemming gewijzigd in 'Maatschappelijk' met een aanduiding 'kantoor'.
 • Het perceel Archimedesstraat 32 een aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - clubhuis' met een bijbehorende regeling.
 • De bestemming 'bedrijventerrein' zijn regels inzake detailhandel opgenomen.
 • Artikel 6, bestemming 'Bedrijf': met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels en een bouwvlak voor kassen.
 • Rheezerend 32a/34 een woonbestemming met de aanduiding bedrijf.
 • In artikel 4 onder 1 bij de aanduiding 'ijsbaan' is daaraan ondergeschikte horeca toegestaan.
 • De regels over erf- en terreinafscheidingen aangepast.
 • Geluidzone bij de Moerheimstraat, de Rollepaal en de Woudbloemweg aangepast en paragraaf 6.3, aangaande industriegeluid, is aangepast.
 • In de agrarische bestemmingen toegevoegd dat kleinschalig kamperen binnen het bouwvlak is toegestaan en/of binnen een afstand van 30 m van het bouwvlak.

Vanaf donderdag 6 december 2012 ligt het bestemmingsplan Dedemsvaart met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kern van Dedemsvaart.

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 6 december 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Digitaal via onderstaande documenten.
 • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.