Dedemsvaart - Gewijzigd vastgesteld

Bij besluit van 18 februari 2014, nr. 690385, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dedemsvaart vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het vaststellingsbesluit van 20 november 2012 aangebracht.

Deze wijzigingen omvatten:

 • Op de verbeelding wordt de aanduiding 'specifieke vorm van groen – uitsluitend bestaande activiteiten toegestaan' opgenomen voor een zone van 10 meter langs een deel van de erfgrens van Moerheimstraat 86;
 • Aan artikel 10, lid 1 wordt toegevoegd: 'De gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend bestaande activiteiten toegestaan' zijn uitsluitend bestemd voor de bestaande parkeerplaats, het bestaande bos en bestaande groenvoorzieningen.'
 • Aan artikel 10 worden tussen 10.3 en 1 twee leden toegevoegd:
  10.4 Specifieke gebruiksregels
  Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend bestaande activiteiten toegestaan', anders dan bestaand.
  10.5 Afwijken van de gebruiksregels
  Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.1 juncto 10.4 voor het ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitsluitend bestaande activiteiten toegestaan' toestaan van activiteiten zoals genoemd in artikel 10.1 anders dan bestaand, met dien verstande dat de activiteiten geen onevenredige afbreuk ten aanzien van het woon- en leefklimaat (waaronder geluidhinder) voor omwonenden zal opleveren. De aanvraag om een omgevingsvergunning dient in te gaan op de mogelijkheid van verstoring van het woon- en leefklimaat en eventueel noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om hinder voor omwonenden te voorkomen.
 • In de toelichting wordt onder hoofdstuk 8 Inspraak en overleg een paragraaf toegevoegd over de tussenuitspraak van de Raad van State

Vanaf woensdag 5 maart 2014 ligt het bestemmingsplan Dedemsvaart met het gewijzigde vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan en het gewijzigde vaststellingsbesluit worden met ingang van woensdag 5 maart 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Via onderstaande documenten.
 • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 6 maart 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het gewijzigde vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het gewijzigde vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het gewijzigde vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.