Beukenlaan De Krim - Vastgesteld

Bij besluit van 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, woningbouw en voorzieningen Beukenlaan De Krim’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 2 juli 2020 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een terrein aan de Beukenlaan in De Krim en is bedoeld om de realisatie van een MFA, een schoolgebouw en woningen mogelijk te maken en om een al gerealiseerde ijsbaan en een evenemententerrein een passende bestemming te geven.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 2 juli 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.0000BP00340-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 3 juli 2020  kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken voor eenieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim' in De Krim. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Besluit hogere grenswaarden PDF232 KBDownload (Besluit hogere grenswaarden)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.