Balkbrug - Vastgesteld

Bij besluit van 12 maart 2013, nr. 509757, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Balkbrug' vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied kern Balkbrug, met uitzondering van ontwikkellocaties als Pluimswijk, Sluis V, bedrijventerrein Katingerveld en de Molenweg.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

 • Verbeelding ter plaatse van Coevorderweg 12, de aanduiding 'bedrijf' is op het gehele perceel gelegd en in de regels is opgenomen dat detailhandel t.b.v. een fietsenzaak niet ondergeschikt hoeft te zijn aan andere bedrijfsactiviteiten;
 • Verbeelding ter plaatse van Zwolseweg 163, het bestemmingsvlak van het vigerende bestemmingsplan is overgenomen en in de regels is verwerkt dat het huidige agrarische gebruik passend is;
 • De toelichting, de verbeelding en de regels zijn op enige punten aangevuld en gewijzigd ten aanzien van het beschermd dorpsgezicht;
 • Het archeologisch beleid is toegepast d.m.v. het opnemen van archeologische dubbelbestemmingen in de verbeelding en de regels;
 • In de verbeelding voor Zwolseweg 31-33 is een aanduiding voor een bouwhoogte van 8 meter opgenomen, de aanduiding is ook verwerkt in de regels;
 • In de verbeelding is de bestemmingsgrens op enkele punten aangepast waardoor het aansluit op het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg';
 • In de verbeelding is het bestemmingsvlak van Zwolseweg 50 aan de achterzijde uitgebreid conform de feitelijke situatie;
 • Enige tekstuele en ondergeschikte aanpassingen in de regels en toelichting. Voor de volledigheid wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Vanaf donderdag 4 april 2013 ligt het bestemmingsplan 'Balkbrug' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 4 april 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Via onderstaande documenten.
 • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 5 april 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF19,73 MBDownload
Verbeelding blad 1 PDF1,02 MBDownload
Verbeelding blad 2 PDF285 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.