Anerweg-Zuid naast nr. 9 en 7a, Lutten

Vanaf donderdag 26 september 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Lutten, Anerweg-Zuid naast nr. 9 Lutten’ en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van een  vrijstaande woning op het perceel Anerweg-Zuid 7a in Lutten.

De laatste dag van de termijn is woensdag 6 november 2019.

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het bestemmingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel naast de Anerweg-Zuid 9 in Lutten en voorziet in de bouw van een vrijstaande woning.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouw van deze  vrijstaande woning.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 26 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  •     Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  •     Digitaal via onderstaande documenten.
  •     Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 26 september 2019 gedurende zes weken voor eenieder in het gemeentehuis in Hardenberg (Publieksdienst, Stephanuspark 1) het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt.

Het besluit houdt verband met de bouw van een vrijstaande woning op het perceel naast de Anerweg-Zuid 9 in Lutten. Ter hoogte van de voorgevel van de te bouwen woning zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgmeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0523.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.