Ruimtelijke plannen

Ruimte is schaars. Daarom moeten we er verstandig mee omspringen. De gemeente ordent de beperkte ruimte en legt dit vast in verschillende ruimtelijke plannen. Deze plannen kunt u inzien op deze pagina en via de website ruimtelijkeplannen.nl. 

Als inwoner of ondernemer heeft u de mogelijkheid om een reactie te geven op de ruimtelijke plannen die de gemeente ontwikkelt. Over een inspraakversie of een ontwerpplan kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal uw mening kenbaar maken. U kunt reageren tot zes weken na de bekendmaking van het plan.

Voor het bij voorkeur online indienen van een inspraakreactie of een zienswijze is een digitaal formulier beschikbaar. Het is mogelijk om hier ook bijlagen aan toe te voegen.

Inspraakreactie geven
Zienswijze indienen

Structuurvisies

De hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hardenberg staan in de structuurvisies. De gemeente neemt het in deze visies vastgelegde beleid als richtsnoer voor de uitwerking.

Bekijk de structuurvisies

Bestemmingsplannen

De gemeente gebruikt het bestemmingsplan om bouwplannen van burgers, bedrijven en de gemeente te toetsen. In het plan is het ruimtegebruik in de gemeente Hardenberg vastgelegd. Er staat in wat er met de grond in een bepaald gebied wel en niet mag gebeuren.

Als een bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, kunt u een verzoek indienen om wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente kan dan eventueel besluiten het plan te herzien.

Bekijk de bestemmingsplannen

Beheersverordeningen

In de plaats van een bestemmingsplan kan de gemeente een beheersverordening voor een gebied gebruiken. Een beheersverordening omvat een regeling overeenkomstig het bestaande gebruik en omvat geen ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen.

Bekijk de beheersverordeningen

Exploitatieplannen

Met het exploitatieplan worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten binnen het grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een exploitant tot een exploitatieovereenkomst te komen.

Bekijk de exploitatieplannen

Wijzigingsplannen

Een bestemmingsplan geeft criteria aan waarbinnen burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen. De plankaart van een wijzigingsplan geeft de gewijzigde bestemming aan. Het ontwerp van het plan ligt zes weken ter inzage. Het plan is bindend voor gemeente en burgers.

Bekijk de wijzigingsplannen

Beeldkwaliteitsplannen

In een beeldkwaliteitsplan beschrijft de gemeente hoe het beeld en de sfeer van stedelijk en landelijk gebied moet zijn. Het is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota en het wordt gebruikt bij de toetsing van bouwplannen.

Bekijk de beeldkwaliteitsplannen

Welstandsnota's

Een welstandsnota wordt gebruikt voor de toetsing van nieuwe bouwplannen. Het welstandsbeleid moet zorgen dat ontwerpen en bouwplannen van goede kwaliteit zijn en passen in het huidige beeld.

Bekijk de welstandsnota's

Beleidsregels

Bij een omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. In bepaalde gevallen zullen ze daarbij gebruik maken van een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregels

Omgevingsvergunningen

Als bij een bouwplan wordt afgeweken van het bestemmingsplan, moet door de gemeente een ontwerpbesluit worden opgesteld. Dit besluit ligt zes weken ter inzage en wordt via de Staatscourant en de wekelijkse gemeentelijke publicatie in de krant bekendgemaakt. Het definitieve besluit is kort na het nemen daarvan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alleen belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit met bijlagen kunnen op afspraak ook bij de Publieksdienst worden ingezien.

Coördinatieverordeningen Wro

De Wet ruimtelijke ordening geeft gemeenten de mogelijkheid een coördinatieverordening vast te stellen. Hiermee kunnen vergunningprocedures in samenhang met een ruimtelijk plan gezamenlijk, in plaats van volgtijdelijk, worden doorlopen.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.