Ruimtelijke plannen

Er is niet veel ruimte. Daarom moeten we er verstandig mee omgaan. Wij ordenen de beperkte ruimte. En leggen dit vast in verschillende ruimtelijke plannen. Deze plannen kunt u op deze pagina bekijken. En via de website ruimtelijkeplannen.nl

Als inwoner of ondernemer kunt u uw mening geven over onze ruimtelijke plannen. Dit kan in een gesprek, op papier of digitaal tot 6 weken nadat we het plan bekend maken. 

We hebben het liefst dat u via onderstaande digitale formulieren uw mening geeft. U kunt er ook bijlagen aan toevoegen:Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Voor bepaalde plannen of ontwikkelingen moeten we onderzoek wat de gevolgen zijn voor het milieu. Dat doen we in een Milieu Effect Rapportage (MER). Om de Milieu Effect Rapportage te kunnen uitvoeren, bepalen we eerst wat we precies onderzoeken. Ook bepalen we op welke manier we dat gaan onderzoeken. Dat schrijven we op in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Bekijk de Notities Reikwijdte en Detailniveau


Gaswinning in de gemeente Hardenberg

Onder de gemeente Hardenberg liggen meerdere gasvelden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint hier gas. Dat gebeurt al meer dan 70 jaar. Om gas te mogen winnen is toestemming nodig. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat geeft hiervoor een instemmingsbesluit af. Dit is geregeld in de Mijnbouwwet.

Bekijk de plannen

Actualisatie provinciale Omgevingsvisie

Op 21 juni 2022 heeft de provincie Overijssel het ontwerp van 'de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022' vastgesteld. Deze documenten kunt u vanaf 30 juni 2022 inzien.

U kunt reageren tot 24 augustus 2022. De inhoud van de documenten kan invloed hebben op ontwikkelingen in onze gemeente.

Bekijk de Actualisatie provinciale Omgevingsvisie


Structuurvisies

De hoofdlijnen van onze ruimtelijke ontwikkeling staat in de structuurvisies. Het beleid dat daarin staat, nemen we als richting voor de uitwerking.

Bekijk de structuurvisies


Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan gebruiken we om bouwplannen van inwoners, bedrijven en de gemeente te controleren. In het plan staat wat er met de grond in een bepaald gebied wel en niet mag gebeuren.

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Vraag dan om wijziging van het bestemmingsplan. We kunnen dan eventueel besluiten het plan te veranderen.

Bekijk de bestemmingsplannen


Beheersverordeningen

Er zijn niet alleen bestemmingsplannen.  We kunnen ook een beheersverordening voor een gebied gebruiken. In een beheersverordening staat een regeling die gelijk is aan het bestaande gebruik. Er staan geen ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in.

Bekijk de beheersverordeningen


Exploitatieplannen

Het exploitatieplan versterkt onze mogelijkheden binnen het grondbeleid. Het is een stok achter de deur om kosten te verhalen als het niet lukt om met een exploitant een exploitatieovereenkomst af te sluiten.

Bekijk de exploitatieplannen


Wijzigingsplannen

In een bestemmingsplan staan de voorwaarden waarbinnen burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen. De plankaart van een wijzigingsplan geeft de gewijzigde bestemming aan. Het ontwerp van het plan kunt u 6 weken inzien. Het plan geldt voor gemeente en burgers.

Bekijk de wijzigingsplannen


Beeldkwaliteitsplannen

In een beeldkwaliteitsplan beschrijven we het beeld en de sfeer van stedelijk en landelijk gebied. Het is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota. We gebruiken dit bij de controle van bouwplannen.

Bekijk de beeldkwaliteitsplannen


Welstandsnota's

Een welstandsnota gebruiken we om nieuwe bouwplannen te controleren. Het welstandsbeleid zorgt ervoor dat ontwerpen en bouwplannen van goede kwaliteit zijn en passen in het huidige beeld.

Bekijk de welstandsnota's


Beleidsregels

Bij een omgevingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bestemmingsplan. Soms gebruiken ze een beleidsregel.

Bekijk de beleidsregels


Omgevingsvergunningen

Als een bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan, stellen we een ontwerpbesluit op. Dit besluit kunt u 6 weken inzien. Ook staat het besluit in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huis blad. Het definitieve besluit staat op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Alleen belanghebbenden kunnen tegen dit besluit in beroep gaan. Zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit met bijlagen kunt u inzien. Maakt u hiervoor wel een afspraak?


Coördinatieverordeningen Wro

Door de Wet ruimtelijke ordening kunnen we een coördinatieverordening vaststellen. Zo kunnen we vergunningprocedures die te maken hebben met een ruimtelijk plan samen doorlopen. En hoeft dit niet na elkaar.


Plannen tot verkoop kavels

Als wij als gemeente van plan zijn om een kavel te verkopen aan de partij dan kunnen wij die stukken openbaar maken.Op dit moment hebben we de volgende plannen tot verkoop staan: 


Wet voorkeursrecht gemeenten

Bepaalde plekken kiezen we nu alvast uit om in de toekomst woningen op te kunnen bouwen. Die grond geven we dan een zogenaamd voorkeursrecht. Wil de eigenaar de grond verkopen? Dan mogen wij als gemeente als eerste deze grond kopen. Hoe dit werkt, staat in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

De gemeenteraad krijgt na de bekendmaking 3 maanden de tijd om te beslissen over ons plan om grond hiervoor aan te wijzen. Is de raad het met ons eens? Dan geldt het voorkeursrecht voor die plek voor 3 jaar.

Bekijk de aanwijzingen voor het voorkeursrecht

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.