Detailhandelsstructuurvisie - Vastgesteld

Vanaf woensdag 2 augustus 2017 ligt de detailhandelsstructuurvisie Hardenberg ter inzage. Deze publicatie vervangt de publicatie over de terinzagelegging van de structuurvisie van 18 juli 2017, omdat de structuurvisie met bijbehorende stukken abusievelijk niet vanaf 19 juli 2017 ter inzage zijn gelegd.

De structuurvisie heeft betrekking op de gehele gemeente Hardenberg en bevat een visie over hoe om te gaan met detailhandel in de diverse kernen.

Waar ter inzage?
De structuurvisie wordt met ingang van woensdag 2 augustus 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Tegen de vastgestelde structuurvisie staat geen beroep open.