Dedemsvaart Centrum

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat de volgende structuurvisie in voorbereiding is.

Structuurvisie Dedemsvaart Centrum
De structuurvisie heeft betrekking op het gebied Dedemsvaart Centrum en is bedoeld om hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het gebied in kaart te brengen. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Langewijk, Zwiersstraat, Wisseling, Baron van Dedemlaan en Marijkestraat.

Over het voornemen om genoemde structuurvisie op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast. De verwachting is dat in september/oktober 2009 de inspraakprocedure start.