Aanvraagproces

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning volgens de reguliere procedure worden in grote lijnen vier stappen doorlopen.

Stap 1: U dient de aanvraag in
U gaat naar het Omgevingsloket Online om uw aanvraag te doen. Wilt u deze aanvraag op papier doen, dan print u een formulier uit op maat. Voor het digitaal aanvragen van een vergunning of het doen van een melding heeft u DigiD nodig.

In het Omgevingsloket kunt u ook aangeven of u vooroverleg (Word, 161 kB) wilt met de gemeente. Voor de aanvraag van een verzoek vooroverleg/conceptaanvraag Bouwen kunt u ook gebruik maken van het digitale formulier:

Naar het aanvraagformulier

Stap 2: Gemeente controleert en publiceert
De gemeente controleert of de aanvraag compleet is en stuurt een bericht van ontvangst. Daarnaast publiceert de gemeente de aanvraag in een huis-aan-huisblad.

Stap 3: Gemeente beoordeelt
De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk. De gemeente kijkt of uw aanvraag voldoet aan de wet en kijkt naar regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de welstandsnota. Als u gaat bouwen, dan toetst de gemeente uw aanvraag ook op het Bouwbesluit.

Stap 4: Gemeente maakt beslissing bekend
De gemeente laat u weten of u een omgevingsvergunning krijgt. De gemeente publiceert de beslissing (beschikking) in een huis-aan-huisblad.

Termijnen
Bij eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen volgt een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.
Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Bij complexere aanvragen zoals milieu, monumenten, en gebruik volgt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.