WOZ-waarde

De gemeente Hardenberg verstuurt in februari de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangt u ook een WOZ-beschikking met uw nieuwe WOZ-waarde.

De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB). 
Alle onroerende zaken in de gemeente Hardenberg zijn opnieuw gewaardeerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een woning, een bedrijfspand of een stuk onbebouwde grond.

Inzien WOZ-waarden

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en landelijk te raadplegen. Hiermee kunt u deze bijvoorbeeld vergelijken met andere woningen.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken op www.wozwaardeloket.nl. Via dit loket zijn alleen de WOZ-waarden van woningen zichtbaar. 

Lees meer over deze landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Online taxatieverslag opvragen

In het taxatieverslag staan de gegevens over uw pand die bij de gemeente bekend zijn. Ook staan er op het taxatieverslag vergelijkbare woningen vermeld, die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De vergelijkbare woningen hoeven overigens geen identieke woningen te zijn.

U kunt de WOZ-waarde van uw woning op de volgende manieren controleren:

  • Het taxatieverslag van uw woning kunt u online inzien. Hiervoor hebt u uw BSN-nummer nodig. En het totaalbedrag (inclusief punten en komma's). Dit is het bedrag op uw aanslag dat staat achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.
  • U kunt ook kosteloos online een taxatieverslag opvragen in MijnOverheid (onder uw persoonlijke gegevens bij het onderwerp Wonen WOZ). 

Taxatieverslag niet-woningen
Het taxatieverslag van uw niet-woningen kunt u ook digitaal inzien. Om dit taxatieverslag in te kunnen zien, vult u het aanslagnummer en het totaalbedrag in (inclusief punten en komma's) in. Dit is het bedrag op uw aanslag dat staat achter de tekst 'Totaalbedrag van de aanslag(en)'.

Is uw taxatieverslag niet online opvraagbaar? Neem dan contact met ons op.

Hoogte van de tarieven

De waardeontwikkeling van uw woning heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB). Dat heeft ook te maken met de wijze waarop de gemeente Hardenberg de hoogte van de OZB-tarieven bepaalt.

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van de totale gemeentelijke begroting voor het komende jaar. Jaarlijks wordt dan tijdens de behandeling van de begroting afgesproken wat er aan gemeentelijke heffingen moet binnenkomen om de taken van de gemeente te kunnen uitvoeren en bekostigen.

De gebruikelijke praktijk van de afgelopen jaren landelijk is dat bij een stijgende WOZ-waarde de OZB-tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven. Ook in de gemeente Hardenberg. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol.

Peildatum 1 januari 2019

De WOZ-waarde van uw woning wordt ieder jaar onafhankelijk van voorgaande jaren bepaald. De vastgoedmarkt verbetert en laat een stijging zien. Hierdoor kan de WOZ-waarde van uw woning of pand in vergelijking met vorig jaar zijn gestegen.

Het is voor u belangrijk om te weten dat de WOZ-waarde van vorig jaar werd bepaald naar de peildatum 1 januari 2018. De nieuwe WOZ-waarde is bepaald naar de peildatum 1 januari 2019. Dit betekent dat de waardeontwikkeling van uw woning in het afgelopen jaar geen invloed heeft op de WOZ-waarde voor 2019.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken na de dagtekening die staat vermeld op uw aanslagbiljet.

Meer informatie over bezwaar maken

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.