Onroerendezaakbelasting (OZB)

Iedereen die binnen de gemeente op 1 januari van een jaar eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak, zoals bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of een stuk grond, is daarover onroerendezaakbelasting verschuldigd.

Dit geldt ook voor gebruikers van onroerende zaken die niet als woning gebruikt worden of als het gaat om een pand in aanbouw. Huurders van woningen betalen geen OZB.

Bereken uw OZB-aanslag

U kunt online uw OZB-aanslag berekenen met een willekeurige WOZ-waarde. Alleen voor het berekenen van de OZB van gecombineerde panden (combinatie woning/niet-woning) is dat niet mogelijk.

Peildatum

De peildatum waarop wordt bepaald wie eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak is 1 januari. In de volgende gevallen verandert er dus niets aan de opgelegde aanslag:

  • Verkoop van de woning/bedrijfspand in de loop van het belastingjaar;
  • BeĆ«indiging van het gebruik van het bedrijfspand in de loop van het belastingjaar.

Dit betekent dat de nieuwe eigenaar niet eerder een aanslag krijgt dan in het volgende jaar. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland. De verrekening van het eigenarengedeelte van de OZB vindt bij de notaris plaats als een woning wordt verkocht. Degene aan wie de aanslag is opgelegd, moet deze ook betalen.

Vrijstelling
Kerken, begraafplaatsen en gronden gebruikt door actieve landbouwers of veehouders zijn vrijgesteld van onroerendezaakbelasting.

Verordening
Meer informatie is te lezen in de verordening onroerendezaakbelastingen.

Bezwaar indienen

U kunt bezwaar indienen, als u vindt dat:

  • de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand niet juist is vastgesteld.
  • de beschikking niet voor u is bestemd.
  • dat de onroerende zaak niet goed is vermeld.

Bezwaar dient u in binnen zes weken na de dagtekening die staat vermeld op uw aanslagbiljet. U vermeldt het aanslagnummer van het aanslagbiljet. En u moet uw bezwaar motiveren.

Het indienen van een (in)formeel bezwaarschrift schort de betalingsplicht van de aanslag gemeentelijke belastingen niet op.

Online bezwaar indienen

Tarief

De hoogte van de aanslag wordt door de gemeente vastgesteld en wordt bepaald door een percentage van de waarde te nemen. Het tarief van de aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde vermenigvuldigd met onderstaand percentage.

OZB-eigenaren woningen: 0,1220% van de WOZ-waarde (tarief 2019)
OZB-eigenaren woningen: 0,1196% van de WOZ-waarde (tarief 2020)

OZB-eigenaren niet woningen: 0,3368% van de WOZ-waarde (tarief 2019)
OZB-eigenaren niet woningen: 0,3382% van de WOZ-waarde (tarief 2020)

OZB-gebruikers niet woningen: 0,2854% van de WOZ-waarde (tarief 2019)
OZB-gebruikers niet woningen: 0,2866% van de WOZ-waarde (tarief 2020)

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde, ziet u onjuistheden of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Neem contact met ons op. Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen.

Uw aanslag betalen

Als u een aanslag hebt gekregen van de gemeente, kunt u die betalen door een automatische incasso of met een eigen betalingsopdracht. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.