Toelichting op kwijtschelding

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • Onroerendezaakbelastingen.
 • Afvalstoffenheffing.
 • Rioolheffing.
 • Containerledigingen/milieupas.
 • Hondenbelasting voor de 1e hond tot en met belastingjaar 2022.

Kostendelersnorm
Voor kwijtscheldingsverzoeken houden we de kostendelersnorm aan van de Participatiewet. De normbedragen voor de bestaanskosten in de kwijtschelding passen dan ook beter bij de Participatiewet.Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Als uw aanslag juist is vastgesteld en u niet in staat bent - ook niet door middel van een betalingsregeling - deze aanslag te betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Of u ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden.

Let op!

 • U kunt geen verzoek indienen voor kwijtschelding plaatselijke belastingen waarvoor u nog geen aanslagbiljet heeft ontvangen.
 • Als u of uw echtgenoot of samenwonende partner vermogen of betalingscapaciteit heeft, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Meer informatie hierover leest u verderop op deze pagina.

Een verzoek om kwijtschelding kunt u online insturen. Aan de hand van de gegevens die u invult, beslissen wij of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding.


Richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding

We bekijken elk verzoek apart volgens deze richtlijnen:

 • We kijken eerst of u over vermogen hebt.
 • Dan berekenen we uw netto-besteedbare inkomen. Bent u alleenstaande? Dan gaat het om het netto-besteedbare inkomen van uzelf. Bent u gehuwd of ongehuwd samenwonend? Dan gaat het om het netto-besteedbare inkomen van u en uw echtgenoot of samenwonende partner.
 • Daarna stellen we het normbedrag vast. Dit is het bedrag dat u nodig hebt voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Het normbedrag stellen we vast afhankelijk van uw situatie.
 • Hierna vergelijken we het netto-besteedbare inkomen met het normbedrag. Zo bepalen we de betalingscapaciteit.

De betalingscapaciteit

De betalingscapaciteit is het totaal aan inkomsten verminderd met de bedragen voor:

1. Huur of hypotheekrente verminderd met:

a. huurtoeslag.
b. de wooncomponent. Dit is het bedrag, dat de huurder of eigenaar door de Wet Individuele huursubsidie tenminste voor eigen rekening moet nemen. Dit bedrag is per 1 januari 2023 voor:

 • een- en meerpersoonshuishouden: € 225,54. *
 • eenpersoonsouderenhuishouden: € 223,72.
 • meerpersoonsouderenhuishouden € 221,91.
 • en is opgenomen in het normbedrag.

* Als u jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd.

2. Premies ziektekostenverzekering verminderd met:

a. zorgtoeslag.
b. normpremie ziektekostenverzekering. Dit bedrag is per 1 januari 2021 voor:

 • alleenstaande of een alleenstaande ouder: € 3.
 • gehuwden/samenwonenden: € 50.
 • en is opgenomen in het normbedrag.

3. Alimentatie voor vroegere echtgenoot en/of kinderen, kosten kinderopvang

Is de totale inkomsten per maand gelijk aan, of lager dan het voor u geldende normbedrag? Dan kunt volledige kwijtschelding krijgen. Is de totale inkomsten per maand hoger dan het voor u geldende normbedrag? Dan verlenen we voor een deel kwijtschelding. Dit hangt af van de hoogte van de berekende betalingscapaciteit.

Bij de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek kijken we niet altijd naar de volledige betalingscapaciteit. Hierover leest u hieronder meer.

Niet de gehele betalingscapaciteit wordt opgeëist

Voor de betaling van de belastingschulden vragen wij niet meer dan 80% van uw volledige betalingscapaciteit per jaar. Zo hebt u ruimte om extra uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte of invaliditeit te betalen.

We houden met deze kosten over het algemeen geen rekening de berekening van de betalingscapaciteit.


Inkomsten

Bent u alleenstaand? Dan kijken we naar het inkomen per maand van uzelf. Als u niet een alleenstaande bent, gaat het om het inkomen van u en uw echtgenoot of samenwonende partner samen per maand.

Het bedrag dat u krijgt aan kinderbijslag telt niet mee als inkomsten voor de berekening van het netto-besteedbare inkomen.

Heffingskortingen

Keert de belastingdienst met een voorlopige teruggaaf (VT) de heffingskortingen aan u uit? Dan horen de algemene heffingskorting, de combinatiekorting tot het inkomen waarmee wij rekening houden bij de beoordeling van uw verzoek om kwijtschelding.

 • De (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting is komen te vervallen.
 • De (aanvullende) kinderkorting wordt niet tot het inkomen gerekend.

Hebt u geen verzoek gedaan voor een voorlopige teruggaaf (VT)? Dan houden wij bij de beoordeling wel rekening met het recht op de heffingskorting. De heffingskorting die u had kunnen ontvangen, hoort dan tot uw inkomen.

Het opgebouwde recht op voorlopige teruggaven van de afgelopen maanden betrekken wij bij uw vermogen.


Uitgaven per maand

Let op! Met aflossingen en rentebetalingen van andere schulden houden we geen rekening.

Levensonderhoud van kinderen (kindgebonden budget)

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor de kinderen tot 18 jaar.

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het inkomen en van de samenstelling van het huishouden. Dit zijn de maximale basisbedragen waarop iemand in 2023 recht heeft:

 • Voor 1 kind: € 137,75 per maand
 • Vanaf het 2e kind: € 127,67 per maand

Behalve de bovenstaande maximale basisbedragen zijn er ook deze toeslagen:

 • Voor elk kind van 12 tot en met 15 jaar: € 22,25 per maand
 • Voor elk kind van 16 en 17 jaar: € 39,67 per maand
 • Voor een ouder zonder toeslagpartner: € 320,67 per maand
  (ongeacht de leeftijd van het kind jonger dan 18 jaar)

Berekening kosten levensonderhoud kind

U telt het basisbedrag dat u ontvangt, op met uw toeslagen en het ontvangen kindgebonden budget. Samen zijn dit de kosten levensonderhoud kind.

Kosten van Kinderopvang

Een deel van de kosten van kinderopvang kunnen wij als uitgave meenemen. Het bedrag bepaalt u als volgt: u berekent de kosten voor de kinderopvang en vermindert dit met de kinderopvangtoeslag (Belastingdienst) of de tegemoetkoming van de gemeente of het UWV in de te betalen kosten van kinderopvang. Hierbij geldt een maximum van 230 uren en maximale uurprijzen.

 • Dagopvang € 9,12 per uur
 • Buitenschoolse opvang € 7,85 per uur
 • Gastouderopvang € 6,85 per uur

Woonlasten

Maandelijkse hypotheekrente of huur

 • Verminder met: ontvangen huurtoeslag
 • Verminder met: (standaard) wooncomponent

Let op! Een eventueel negatieve uitkomst van deze berekening hoeft u niet mee te tellen.

Ziekenfondspremie

Maandelijkse ziekenfondspremie

 • Verminder met: ontvangen zorgtoeslag
 • Verminder met: (standaard) normpremie ziektekostenverzekering (zie toelichting pagina 3)

Participatiewet per 1 januari 2015

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand.

Door de Participatiewet is het normbedrag van een alleenstaande ouder gelijk aan de norm voor een alleenstaande.

Kosten levensonderhoud en kostendelersnorm

De overheid heeft normbedragen vastgesteld voor kosten van het levensonderhoud. Het normbedrag dat voor u geldt, is afhankelijk van hoe uw huishouding is samengesteld. Vanaf 1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm uit de participatiewet van toepassing.

De normbedragen zonder kostendelersnorm zijn per 1 januari 2023:

 • Echtgenoten vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%): € 1.708,08 
 • Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%) € 1.195,66
 • Alleenstaande vanaf 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%) € 1.195,66
 • Echtgenoten met beide partners boven de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%) € 1.817,20
  kwijtscheldingsnorm (PGL 100%): € 1.939,44
 • Echtgenoten met 1 partner boven de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%) € 1.812,20
  kwijtscheldingsnorm (PGL 100%): € 1.934,44
 • alleenstaande ouder boven de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%) € 1.335,67
  kwijtscheldingsnorm (PGL 100%): € 1.421,25
 • alleenstaande boven de pensioengerechtigde leeftijd
  kwijtscheldingsnorm (bijstand 100%)  € 1.335,67
  kwijtscheldingsnorm (PGL 100%): € 1.421,25

Als er meer kostendelende medebewoners zijn, wordt het bedrag van de kwijtscheldingsnorm lager.

Aangepaste normen voor personen van 65 jaar en ouder

Wij passen voor AOW-gerechtigden de norm 100% PGL- bedragen toe. 


Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding?

U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt.

U komt ook niet voor kwijtschelding in aanmerking als: 

 • u het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist invult.
 • u de aanvullende informatie die wij aan u vragen niet inlevert.
 • u het verzoek om kwijtschelding niet via het daarvoor bedoelde online formulier instuurt.
 • wij vermoeden dat u de belasting niet wilt betalen.
 • u niet kunt betalen en dit door uw eigen toedoen komt.
 • u een verandering verwacht in uw financiële omstandigheden.
 • er sprake is van sterk wisselende inkomens.
 • u of uw partner in het bezit is van een auto die op het moment van aanvraag een waarde heeft van meer dan € 3.350.
 • u beschikt over 'positieve vermogensbestanddelen'. Hierover leest u hieronder meer.
 • u een bedrijf hebt of een zelfstandig beroep uitoefent.

Vermogen

Wij geven geen kwijtschelding als u of uw partner 'positieve vermogensbestanddelen' hebt.

Voorbeelden van vermogensbestanddelen zijn:

 • eigen woning;
 • auto;
 • spaartegoeden;
 • banksaldi;
 • grond;
 • garage;
 • tweede  woning;
 • (sta)caravan;
 • boot;
 • effecten;
 • vorderingen;
 • spaarbrieven.

De waarde van deze vermogensbestanddelen staan gelijk aan de opbrengst ervan bij onderhandse verkoop.

De hypotheekschuld heeft namelijk een hogere voorrang dan de belastingschuld. Het is daarbij niet van belang of die vermogensbestanddelen onmiddellijk verkocht kunnen worden.

Overwaarde van het eigen huis

Tot de positieve vermogensbestanddelen hoort ook de overwaarde van uw huis. Overwaarde betekent de waarde van het vrij (en leeg) op te leveren huis bij een niet gedwongen verkoop, verminderd met de openstaande hypotheekschuld. Hierbij gaan wij uit van de WOZ-waarde.

Banksaldi

De bedragen op uw betaal- en spaarrekening, met uitzondering van het vrij te laten bedrag, tellen mee voor het vaststellen van het vermogen.

Om uw vermogen te bepalen, vermindert u het totaal saldo van uw bank- en spaarrekening met:

 • 1 keer het normbedrag
 • de huur verminderd met de normhuur
 • de premie ziektekosten verminderd met de normpremie
 • het maximaal kindgebonden budget
 • de ontvangen kinderopvangtoeslag

Met ingang van 2022 geldt een extra vrijstelling van vermogen van banksaldi en spaartegoeden.

 • Echtpaar € 2.000
 • Alleenstaande ouder € 1.800
 • Alleenstaande € 1.500

Kwijtschelding van al betaalde belasting

Belasting die u al hebt betaald, wordt niet kwijtgescholden. U hebt deze belasting namelijk kunnen betalen. We maken alleen een uitzondering als u een verzoek om kwijtschelding hebt gedaan binnen 3 maanden nadat u de aanslag hebt betaald.

Als we besluiten u kwijtschelding te geven, doen we dat in de vorm van teruggaaf.

Hoe vraagt u om kwijtschelding?

U vraagt om kwijtschelding via ons online formulier. U kiest zelf of u dit met of zonder DigiD wilt doen.

Hebt u hulp nodig bij het invullen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag. We controleren meteen of alles compleet is. U kunt ook contact met ons opnemen als u schriftelijk om kwijtschelding wilt vragen. We sturen u dan een kwijtscheldingsformulier toe.

Let op! Vraagt u per brief om kwijtschelding? Dan nemen wij deze aanvraag niet in behandeling. We sturen u in dat geval een aanvraagformulier per post toe.

Vult u het formulier niet volledig in? Of stuurt u niet de gevraagde gegevens mee? Dan wijzen we uw verzoek om kwijtschelding af.

Uitstel van betaling als het kwijtscheldingsformulier is ingeleverd

Hebt u uw aanvraag voor kwijtschelding volledig opgestuurd? Met alle gevraagde informatie? Dan stoppen we daarna met het innen van de belasting waarvoor u kwijtschelding vraagt. U hoeft niet apart om uitstel van betaling te vragen.


Hoe wordt de beslissing op een verzoek om kwijtschelding meegedeeld?

Wij sturen ons besluit per post toe. In deze brief vertellen we of u kwijtschelding krijg voor een deel of het hele bedrag dat u ons moet betalen. Of we vertellen waarom we u geen kwijtschelding geven.


U bent het niet eens met ons besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Het college van burgemeester en wethouders neemt dan een beslissing. In de brief die u van ons krijgt staat hoe u bezwaar kunt maken.


Rekenschema betalingscapaciteit per maand

Uw betalingscapaciteit per maand bepaalt of u kwijtschelding kunt krijgen.

Betalingscapaciteit is het totaal van uw inkomsten verminderd met het totaal van uw uitgaven en verminderd met het totaal van de kosten van uw bestaan (kwijtscheldingsnorm). Voor de kosten van uw bestaan kijken we ook naar het aantal kostendelers op uw adres.

Uw betalingscapaciteit op jaarbasis berekent u als volgt:
betalingscapaciteit per maand x 12 x 80%.

Onder het totaal van uw inkomsten vallen:

 • Loon, pensioen, uitkering per maand
 • Andere inkomsten zoals bijv. studiefinanciering, overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente
 • Als vakantiegeld wordt ontvangen, daarvan 1/12 meetellen
 • Als alimentatie wordt ontvangen
 • Heffingskortingen
 • Inkomsten uit kamerverhuur
 • Inkomsten uit kostgangers

Onder het totaal van uw uitgaven vallen:

 • Kosten levensonderhoud kinderen
 • Kosten kinderopvang
 • Woonlasten
 • Ziekenfondspremie
 • Alimentatieverplichtingen
 • Kosten levensonderhoud kind
 • Terugbetaling zorgtoeslag
 • Terugbetaling huurtoeslag
 • Terugbetaling kindgebonden budget

Contact

Hebt u een vraag over de WOZ-waarde? Ziet u onjuistheden? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Meestal is uw vraag of de onjuistheid snel op te lossen. Neem contact met ons op.

Uw aanslag betalen

U betaalt uw belastingaanslag met een automatische incasso. Of u maakt het geld zelf over. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen. Of vragen om uitstel van betaling. Bekijk de mogelijkheden.