Grondwateroverlast

Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

Grondwateroverlast herkennen
Overlast verhelpen: kruipruimte
Overlast verhelpen: kelder
Overlast verhelpen: tuin
Verlagen grondwaterstand
Taken en verantwoordelijkheden

Grondwateroverlast herkennen

Oorzaak van grondwateroverlast kan zijn:

  • dempen van een sloot die diende voor de afvoer van overtollig water.
  • achterstallig onderhoud aan drainagesystemen rond bouwwerken.
  • een niet op de grondwaterstand afgestemde bouw.
  • het lokaal gevoerde oppervlaktewaterbeheer.
  • ondiepe, slecht doorlatende lagen, waardoor het water onvoldoende de bodem in kan zakken.
  • het beëindigen van een (langdurige) grondwateronttrekking, bijvoorbeeld een drinkwaterwinning.

Als u denkt dat u last heeft van een hoge grondwaterstand, is het verstandig om na te gaan of de overlast echt wel door grondwater wordt veroorzaakt. Het water kan ook afkomstig zijn van lekkage aan de waterleiding. Vraag ook bij uw buren na of zij water onder de woning hebben. Bent u  de enige, dan is er een grote kans dat de overlast wordt veroorzaakt door de waterleiding of de riolering. Bel dan een installateur.

Overlast verhelpen: kruipruimte

Sommige mensen proberen hun kruipruimte permanent droog te houden met een dompelpomp. Overweeg deze optie alleen als alle andere oplossingen niet blijken te werken. Het kost een hoop energie en u trekt ook het nodige water uit de omgeving aan. Dit is dus geen optimale oplossing.

1. Controleer of onder de woning een drainagesysteem aanwezig is. Drainagebuizen moeten regelmatig worden doorgespoten, anders raken ze verstopt.

2. Ga na of uw vloer voldoende is geïsoleerd.

3. Zorg voor voldoende ventilatie. De kruipruimte moet minimaal twee ventilatieroosters met een verbinding naar buiten hebben. Deze roosters moeten tegenover elkaar liggen. Zo kan vocht door natuurlijke ventilatie goed worden afgevoerd. Ventileer uw hele huis regelmatig.

4. In sommige gevallen is bij de bouw van de woning een te diepe kruipruimte aangelegd. Een kruipruimte van circa 60 centimeter diep is voldoende. U kunt een te diepe kruipruimte gedeeltelijk op laten vullen met bijvoorbeeld schelpen.

Overlast verhelpen: kelder

Een kelder hoort waterdicht te zijn. De woningbezitter is hier zelf verantwoordelijk voor. Pas op bij het boren van gaten in de keldermuren. De grondwaterstand kan namelijk stijgen en het water kan dan via het gat de kelder in stromen. Vocht in de kelder kan ook het gevolg zijn van condens, doordat vochtige warme lucht (bijvoorbeeld op warme zomerdagen) in aanraking komt met de koele keldermuren.

Overlast verhelpen: tuin

Vaak ligt de oorzaak van wateroverlast in de tuin. Regenwater zakt soms onvoldoende de grond in waardoor een drassige situatie ontstaat en de kruipruimte onderloopt.

1. Controleer of onder de woning een drainagesysteem aanwezig is. Drainagebuizen moeten regelmatig worden doorgespoten, anders raken ze verstopt.

2. Ga na of eventuele sloten en greppels nabij uw woning wel voldoende schoon en diep zijn. Een belemmerde waterafvoer leidt al gauw tot stijging in de grondwaterstand. Als de sloot/greppel niet op uw eigen grond ligt, maak dan afspraken met de eigenaar over tijdig onderhoud. Mocht blijken dat vroeger aanwezige sloten of greppels gedempt of beduikerd zijn, probeer deze opnieuw aan te (laten) brengen. Neem hiervoor contact op met waterschap Velt en Vecht.

3. Ga na of uw verharding (terras, oprit) wel voldoende afloopt zodat regenwater van de woning af kan stromen, bijvoorbeeld naar de openbare weg.

4. Heel vaak wordt de overlast veroorzaakt doordat de grond onvoldoende waterdoorlatend is. Dan is er eigenlijk maar één oplossing: de grond losmaken. Vooral bij nieuwbouwwoningen is het verstandig de tuin te diepspitten voordat deze wordt aangelegd. Ook wanneer u uw tuin opnieuw gaat aanleggen, is het een goed moment om na te denken over het verbeteren van de bodemstructuur. De benodigde machines (frees, cultivator, graafmachine) kunt u vaak huren. Let wel op de aanwezigheid van kabels en leidingen op uw perceel. Slecht doorlatende grondsoorten kunt u ‘mengwoelen’ met zand, humus of kleigrondverbeteraar. Ook wordt hier wel (lava)grind voor gebruikt.

5. Voorkom de teleurstelling van massale plantensterfte. Bij permanent vochtige tuinen kunt u kiezen voor vochtminnende plantensoorten. Plantensoorten als de dotterbloem, geitenbaard, zomerklokje, maskerbloem, koningsvaren, duizendknoop, valeriaan, sleutelbloem en iris zijn beter aangepast aan vochtige omstandigheden.

6. De draagkracht van de bodem is vaak een probleem in een vochtige tuin. Kies in zo’n geval voor grotere tegels. Dat gaat verzakking van terras en oprit tegen.

Verlagen grondwaterstand

Pas op met het verlagen van de grondwaterstand wanneer u in een zogenaamd 'zettingsgevoelig' gebied woont. Dit speelt bijvoorbeeld bij veengronden. In dergelijke gebieden kan verlaging van de grondwaterstand tot gevolg hebben dat de bodem inklinkt. Hierdoor kan uw erf verzakken. Ook kan schade ontstaan aan bebouwing, wanneer deze niet voldoende gefundeerd is. Schakel een bouwkundig expert in.

De verlaging van de grondwaterstand beperkt zich meestal niet alleen tot uw eigen perceel. Ook bij de buren kan zettingsschade optreden. Informeer hen daarom altijd vóórdat u aan de slag gaat.

Taken en verantwoordelijkheden

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de ontwatering en afwatering van zijn eigen perceel. Dit betekent dat u (of indien u in een huurwoning woont: uw huurbaas) zelf moet zorgen voor een goede afvoer van water. Hieronder valt onder andere de zorg voor drainagesystemen onder en rond uw woning en het voldoende waterdicht zijn van kelders.

De gemeente zamelt aangeboden (grond)water in en heeft de taak wegen en openbaar groen voldoende te ontwateren om een gezonde en veilige leefomgeving te waarborgen.

Het waterschap beheert het water in beken, sloten, rivieren en kanalen (het zogenoemde 'oppervlaktewater'). Via het oppervlaktewater wordt het aangeboden overtollig water afgevoerd. Door het instellen van het oppervlaktewaterpeil beïnvloedt het waterschap indirect ook het grondwaterpeil. Oppervlaktewateren binnen de bebouwde kom zijn dikwijls nog in beheer van de gemeenten. In dat geval stelt de gemeente het waterpeil in.

De provincie is strategisch grondwaterbeheerder. Dat wil zeggen dat de provincie in de gaten houdt of er nog voldoende grondwater van de gewenste kwaliteit is. In dit kader geeft de provincie vergunningen af, aan de drinkwaterbedrijven, voor grote industriële onttrekkingen en voor warmte- en koude-opslag.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.