Beleidsregel Verlaging algemene bijstand wegens ontbreken woonkosten

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
12-02-2024Beleidsregel Verlaging algemene bijstand wegens ontbreken woonkosten

 

Het college heeft door artikel 27 van de Participatiewet (Pw) de mogelijkheid om de normen genoemd in artikel 20 en 21 van de Pw te verlagen als belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft door zijn woonsituatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer belanghebbende geen woning heeft of bepaalde woonkosten niet (zelf) hoeft te betalen.

 

Let op: Is de kostendelersnorm van toepassing, dan is er geen ruimte om deze norm te verlagen wegens de woonsituatie. Artikel 22a Pw wordt namelijk niet genoemd in artikel 27 Pw.

 

Toepasselijkheid

De bepalingen van deze beleidsregel gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze beleidsregel alleen als beide echtgenoten 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd zijn. Vanwege de lagere jongerennorm van art. 20 Pw is ervoor gekozen geen verdere verlaging toe te passen bij belanghebbenden van 18 tot 21 jaar.

 

Lagere kosten van het bestaan

Van lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan dan waarin de norm voorziet als gevolg van de woonsituatie is in ieder geval sprake:

 • a.

  bij het niet aanhouden van een woning;

 • b.

  als een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden;

 • c.

  als een derde de woonkosten betaald.

 

Verlaging woonsituatie

De verlaging in verband met de woonsituatie zoals bedoeld in artikel 27 van de Pw wordt als volgt vastgesteld door de geldende bijstandsnorm te verlagen met:

 • bedrag van de normhuur zoals opgenomen in de Wet op de huurtoeslag;

 • bedrag voor gas, water en elektra voor een flat respectievelijk voor één persoon, zoals vastgesteld door het NIBUD;

 

De bedragen worden tweemaal per jaar vastgesteld en wel op 1 januari en 1 juli.

 

Overigens kan de bijstand, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven of als er wel bepaalde bedragen worden betaald (zoals een vast bedrag als onkostenvergoeding), alsnog hoger of lager worden vastgesteld middels artikel 18 lid 1 Pw.

 

Ontbrekende woonkosten

Onder woonkosten wordt verstaan:

 • Bij het bewonen van een huurwoning, de per maand geldende huurprijs overeenkomstig artikel 1, onderdeel d van de Wet op de huurtoeslag;

 • bij het bewonen van een eigen woning, de per maand te betalen netto-hypotheeklasten, zakelijke lasten en kosten voor (groot) onderhoud.