Subsidieregeling isolatiemaatregelen particulieren Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
24-01-2024Subsidieregeling isolatiemaatregelen particulieren Hardenberg

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.

 

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet

 • 2.

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Artikel 2 Algemene Subsidie Verordening Hardenberg 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  collectieve isolatieactie: collectieve isolatieactie die namens de Gemeente Hardenberg wordt georganiseerd door het Duurzaam Bouwloket;

 • b.

  duurzaam Bouwloket: geeft in opdracht van de gemeente Hardenberg uitvoering aan het “energieloket” en wordt door het College gemandateerd om deze regeling uit te voeren;

 • c.

  aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Hardenberg, die als eigenaar-bewoner van een bestaande woning een subsidieaanvraag doet in de zin van deze subsidieregeling;

 • d.

  digitale systeem: het inschrijf- en aanvraagsysteem dat Duurzaam Bouwloket gebruikt voor de collectieve isolatieactie;

 • e.

  bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemde grondgebonden woning die ook als zodanig bewoond wordt, als omschreven in artikel 3;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 • g.

  eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Hardenberg, die eigenaar en bewoner is van een bestaande woning waaraan energie wordt geleverd;

 • h.

  subsidieplafond: het totale bedrag dat ten hoogste beschikbaar is gesteld voor verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

 • i.

  bouwdeel: één van de volgende vier categorieën: 1.vloer en/of bodem; 2. gevel; 3. dak en/of zolder; 4. glas;

 • j.

  uitvoerende aannemer: het aannemersbedrijf dat een isolatiemaatregel als bedoeld in artikel 2 heeft uitgevoerd;

 • k.

  lokale aanpak isolatie: het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen in slecht geïsoleerde koopwoningen, waarvoor Gemeente Hardenberg in het kader van het Nationaal isolatieprogramma (NIP) een specifieke uitkering heeft ontvangen van het Rijk;

 • l.

  waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde: de WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld;

 • m.

  een slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn: 1.vloer en/of bodem; 2. gevel; 3. dak en/of zolder; 4. glas; zoals beschreven in bijlage 1;

 • n.

  grondgebonden woning: een woning met meerdere woonlagen, met een tuin en geen onderdeel uitmakend van een appartementencomplex

 • o.

  energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • p.

  Rc/U waarde: de isolatiewaarde van een bepaald materiaal;

 • q.

  minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1;

 • r.

  energetisch verbeteren: het realiseren van één of meer bouwkundige aanpassingen aan een woning zodat de woning energiezuiniger wordt en meer wooncomfort biedt, te weten het vervangen van enkelglas, oud dubbel glas of HR-glas door minimaal HR++ glas, het isoleren van dak, vloer en/of spouw- muurisolatie;

 • s.

  ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel om de isolatie te verbeteren van slecht geïsoleerde, grondgebonden koopwoningen in gemeente Hardenberg door het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen te weten het aanbrengen van isolerend glas, het isoleren van dak, gevel of vloer/bodem. De subsidieregeling zorgt voor CO2-reductie, meer woningcomfort en het structureel verlagen van de energierekening voor eigenaar-bewoners. De regeling draagt eraan bij dat woningen in de toekomst aardgasvrij kunnen worden verwarmd.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Subsidies worden op grond van deze subsidieregeling uitsluitend verstrekt:

 • a.

  aan indieners van aanvragen die betrekking hebben op een bestaande grondgebonden woning die ook als zodanig bewoond wordt. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Hardenberg, een energielabel hebben van D, E, F of G en een WOZ-waarde hebben van maximaal € 309.000 (belastingjaar 2022). In het geval een woning geen energielabel heeft geldt als voorwaarde dat deze is gebouwd voor 1992 en minimaal twee bouwdelen te isoleren zijn volgens de oppervlakte criteria en dikte of Rc/U waarde van de isolatie zoals beschreven in de voorwaarden voor de ISDE subsidie;

 • b.

  voor één of meerdere van de nog uit te voeren isolatiemaatregelen zoals bedoeld in bijlage 1 .

Artikel 4 Subsidieplafond, hoogte subsidies en verdeling subsidiebedrag

 • a.

  Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 2.170.000,-.

 • b.

  De subsidie voor de in artikel 3, onder b, bedoelde maatregelen bedraagt 100% van de werkelijke kosten tot maximaal € 1.800 per woning.

 • c.

  De subsidie is nooit hoger dan de uitvoeringskosten (inclusief materiaal) van het aanbrengen van het materiaal, te bewijzen door een factuur voor de uitvoering van de maatregelen;

 • d.

  De subsidie is te stapelen/combineren met de landelijk beschikbare Investeringssubsidie Duurzaam Energie en Energiebesparing (ISDE), .

 • e.

  Het totaal beschikbare subsidiebedrag (het subsidieplafond) wordt als volgt verdeeld:

  • i.

   volledig ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • ii.

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

 

Artikel 5 Bevoegdheid van het College

Het College is bevoegd om:

 • a.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • b.

  met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, een beschikking te nemen;

 • c.

  de in bijlage 1 vermelde isolatiemaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • d.

  aan een besluit om een subsidie te verstrekken nadere voorwaarden te verbinden;

 • e.

  om steekproefsgewijs ter plaatse te (laten) controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd;

 • f.

  bijvoorbeeld op basis van een controle, het besluit tot toekenning van de subsidie in te trekken of te wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Aanvraag subsidie

 • a.

  De aanvrager vraagt bij het College een subsidie aan voor de isolatiemaatregel op een daarvoor ingerichte aanmeldpagina van Duurzaam Bouwloket.

 • b.

  Duurzaam Bouwloket controleert de aanvraag en verleent ondersteuning aan bewoners bij het aanvraagproces.

 • c.

  Alleen aanvragen voor subsidie die volledig zijn ingevuld op de aanmeldpagina van Duurzaam Bouwloket worden in behandeling genomen.

 • d.

  De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • e.

  Het College handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4.

 

Artikel 7 Subsidie verlenen

 • a.

  Het Duurzaam Bouwloket beoordeelt of de aanvraag in overeenstemming is met het bepaalde in deze subsidieregeling.

 • b.

  Het subsidiebedrag wordt in de online aanvraagomgeving op de persoonlijke statuspagina van de aanvrager kenbaar gemaakt aan de aanvrager. In het geval de aanvrager de isolatiemaatregel wil laten uitvoeren door een bedrijf dat is geselecteerd door het Duurzaam Bouwloket in het kader van de collectieve isolatieactie van de gemeente Hardenberg zal het subsidiebedrag in mindering worden gebracht op zowel de offerte als de factuur van het uitvoerende bedrijf.

 

Artikel 8 Uitvoeringstermijn

 • a.

  Een isolatiemaatregel wordt binnen 12 maanden uitgevoerd na het besluit tot verlening van de subsidie. Als de isolatiemaatregel niet binnen deze uitvoeringstermijn is uitgevoerd, wordt de verleende subsidie ingetrokken.

 • b.

  Het Duurzaam Bouwloket monitort per aanvraag de uitvoeringstermijn. Indien nodig attendeert het Duurzaam Bouwloket de aanvrager erop om intrekken van de subsidie te voorkomen.

 • c.

  Indien aanvrager kenbaar maakt aan het Duurzaam Bouwloket geen gebruik meer te willen maken van de subsidie, wordt de subsidie ingetrokken.

 

Artikel 9 Subsidie vaststellen en uitbetalen

 • a.

  Het besluit tot vaststelling van de subsidie wordt genomen nadat de isolatiemaatregel is uitgevoerd.

 • b.

  Indien het College besluit tot vaststelling van de subsidie wordt het bedrag binnen 4 weken betaald:

  • i.

   op de rekening van de aanvrager, indien aanvrager zelf de isolatiemaatregel heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een zelf gekozen bedrijf, wanneer de aanvrager dit kan aantonen door bewijzen mee te sturen zoals: digitale foto’s, betaalbewijzen, bonnen en facturen;

  • ii.

   aan het uitvoerende bedrijf, indien aanvrager de isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren door een bedrijf dat is geselecteerd door het Duurzaam Bouwloket in het kader van de collectieve isolatieactie van de gemeente Hardenberg;

 • c.

  Indien de aanvrager geen medewerking verleent aan het uitvoeren van de isolatiemaatregel kan het College besluiten de subsidie op nihil vast te stellen.

 

Artikel 10 Afwijzen aanvraag verlening subsidie en intrekken vaststelling van de subsidie

 • a.

  Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen indien:

  • i.

   er voor de woning reeds eerder een subsidie is verleend op grond van deze regeling;

  • ii.

   de aanvrager niet valt onder de categorie bewoners bedoeld in artikel 3;

  • iii.

   de isolatiemaatregel reeds is uitgevoerd voor 1 januari 2023;

  • iv.

   het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

  • v.

   het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld;

  • vi.

   de aanvrager geen medewerking verleent aan het laten opstellen van een offerte ten behoeve van het uitvoeren van de isolatiemaatregelmaatregel;

  • vii.

   de aanvraag een maatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;

  • viii.

   de aanvraag een maatregel betreft aan een schuur, garage of bijgebouw;

  • ix.

   de isolatiemaatregel om (bouw)technische redenen niet uitvoerbaar is

 • b.

  Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag afgewezen of zal de vaststelling alsnog worden ingetrokken, indien:

  • i.

   vastgesteld wordt, dan wel er naar het oordeel van het College, gegronde redenen bestaan om aan te nemen, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

  • ii.

   in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 

Artikel 11 Algemene subsidieverordening

Voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken, geldt de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 onverkort.

Artikel 12 Nadere regels

Het College kan voor de uitvoering van deze regeling nadere regels vaststellen. Aanpassingen in de lijst met energiebesparende isolatiemaatregelen (bijlage 1) worden gemandateerd aan de Teamleider Beleid- en Gebiedseconomie afdeling Ruimtelijk Domein.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het College kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en vervalt op 31 december 2024 of zoveel eerder als het beschikbare Subsidieplafond als bedoeld in artikel 4 is bereikt.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling isolatiemaatregelen particulieren Hardenberg”.

Hardenberg, 16 januari 2024.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga

Bijlage 1: Energiebesparende isolatiemaatregelen

 

Algemene opbouw van de subsidie

Het subsidiebedrag per woning bedraagt eenmalig maximaal € 1.800,- van de werkelijke kosten die worden getroffen voor één of meerdere energiebesparende isolatiemaatregelen. Ook combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 

Isolatiemaatrege l

Minimaal oppervlak

Isolatiewaarde

Overige voorwaarden

Spouwmuurisolatie

10 m²

Rd = 1,1 [m² K/w]

 

Gevelisolatie

10 m²

Rd = 3,5 [m² K/w]

 

Vloerisolatie

20 m²

Rd = 3,5 [m² K/w]

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Bodemisolatie

20 m²

Rd = 3,5 [m² K/w]

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Dakisolatie

20 m²

Rd = 3,5 [m² K/w]

 

Zolder- of vlieringvloerisolatie

20 m²

Rd = 3,5 [m² K/w]

De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.

Triple glasisolatie

8 m²

U = 0,7 [W/m² K]

U vervangt de kozijnen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m² K.

HR++ glasisolatie

8 m²

U = 1,2 [W/m² K]

 

Isolerend paneel in kozijn

 

U = 1,2 [W/m² K]

Alleen in combinatie met glasisolatie

Isolerende deur

 

U = 1,5 [W/m² K]

Alleen in combinatie met glasisolatie

 

De definities en waarden die worden gehanteerd voor bovenstaande isolatiemaatregelen zijn gebaseerd op de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij woningeigenaren.