Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Witte de Withstraat 25, Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
17-01-2024Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Witte de Withstraat 25, Hardenberg

Zaaknummer 607304

W. Bouthoorn

De Teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022 beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan de hierboven genoemde teamleider in ondermandaat is gegeven;

Overwegende dat:

-van een inwoner een aanvraag is ontvangen voor aanwijzing van een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres: Witte de Withstraat 25, 7772 XV Hardenberg;

-aanvrager in het bezit is van een geldig Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

-de aanvrager niet beschikt over een eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op het gebruik van openbare parkeergelegenheden;

-inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan;

-de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

-dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

-dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

BESLUIT

1. tot het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Witte de Withstraat 25, 7772 XV Hardenberg, door het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990: conform onderstaande situatieschets;

2. dit besluit bekend te maken door middel van publicatie in de digitale Gemeenteblad en het weekblad De Toren.

Hardenberg, 8 januari 2024

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

R. Olde Kalter

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden. Domein Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

1. U kunt ons bellen op 14 0523

Dan proberen we het samen op te lossen.

2. Een brief schrijven kan ook

In uw brief (bezwaarschrift) schrijft u:

uw naam en adres

2.

de datum waarop u uw brief schrijft

3.

waarom u het niet eens bent met het besluit

4.

(u kunt ook bezwaar maken tegen de kosten)

5.

uw handtekening

U moet uw brief binnen 6 weken na de datum die bovenaan deze brief staat versturen.

3. Digitaal of per post

U kunt uw bezwaarschrift indienen via www.hardenberg.nl/bezwaar

Per post kan ook. Ons adres is:

Gemeente Hardenberg

Postbus 500

7770 BA Hardenberg

Bij spoed vraagt u aan de rechtbank in Zwolle om een “voorlopige voorziening”

Dit betekent dat de rechtbank een tijdelijke regeling kan treffen voor de periode dat wij uw bezwaarschrift behandelen. U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift indient. U moet een kopie van uw bezwaarschrift meesturen naar de rechtbank. Het adres is:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle

Team Bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle.

Dit kost wel geld. Kijk hiervoor op www.rechtspraak.nl