Verkeersbesluit openbare laadpaalvoorziening Schuttevaer 66, Dedemsvaart

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
28-12-2023Verkeersbesluit openbare laadpaalvoorziening Schuttevaer 66, Dedemsvaart

Zaaknr. 599213

S. Friso

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van Domein Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg,

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hierboven genoemde teamleider in ondermandaat is gegeven;

Overwegende:

- dat het gebruik van elektrische voertuigen sterk toeneemt wat een positieve bijdrage levert aan een schone en duurzame woon- en leefomgeving;

-dat voor elektrische voertuigen een netwerk van openbare laadpunten van belang is;

-dat de college van gemeente Hardenberg op 26 november 2021 besloten heeft om:

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel op het gebied van het realiseren en exploiteren van openbare laadinfrastructuur;

2. In te stemmen met het verlenen van de daarbij behorende volmachten en mandaten aan de contractmanager van provincie Overijssel;

-dat bij de concessiehouder een aanvraag ingediend is;

-dat de aanvrager voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden

-inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan

-dat de aan te wijzen parkeerplaatsen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Hardenberg;

- dat de reservering van de parkeerplaats strekt tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

1. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

2. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

3. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

-dat de concessiehouder voorstelt om een openbare laadpaal te plaatsen nabij Schuttevaer 66, Dedemsvaart conform de plankaart

-dat een openbare laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

-dat de reservering van de betreffende parkeervakken weliswaar een beperking van het gebruik van het betreffende parkeervakken oplevert, maar geen negatief effect veroorzaakt op de parkeerdruk in de (wat bredere) omgeving (aantal parkeervakken blijft gelijk)

-dat de gereserveerde parkeervakken gerealiseerd wordt door middel van het plaatsen van bord E8c uit bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing voor de aangewezen parkeervakken;

-dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

-dat de voorgestelde locatie behorende bij dit verkeersbesluit is bijgevoegd in de bijlage.

BESLUIT

Door plaatsing van borden E8c uit bijlage I van het RVV 1990 inclusief onderbord OB504 (pijlaanduiding), tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto’s op ieder van de volgende locaties:

Situatieschets:

Situatieschets openbare laadvoorziening Schuttevaer 66, Dedemsvaart

Hardenberg, 13 december 2023

Namens college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

R. Olde Kalter

TeamleiderOG-Infrastructuur, gebouwen en gronden. Domein Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • 4.

  de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle