Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Kloosterdijk 39 en Kloosterdijk 124 in Sibculo (zaaknummer: Z2023-00008234)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
27-12-2023Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Kloosterdijk 39 en Kloosterdijk 124 in Sibculo (zaaknummer: Z2023-00008234)

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben van Akkerbouw- en pluimveebedrijf Lohues op 1 augustus 2023 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht. De twee bedrijfslocaties worden samengevoegd tot één inrichting en er zullen drie nieuwe emissiearme stallen voor vleeskuikens worden gebouwd.

Er vindt een herverdeling van dieren plaats over de stallen. Het totale aantal vleeskuikens wordt niet gewijzigd. De mogelijke milieubelasting is hierin voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen.

Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde weten regelgeving in voldoende mate worden ondervangen. Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep.

Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

Hardenberg, 27 december 2023