VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
20-12-2023VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023, nummer 576043;

 

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen in de gemeente;

 • -

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht.

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Inworderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2023' van 6 december 2022, met zaaknummer 396775, wordt ingetrokken met ingang van in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2024'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 12 december 2023.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga

TARIEVENTABEL

 

Tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Zaaknummer: 576043

 

 

Hoofdstuk 1.

Verlenen van rechten

 

 

Graf

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven:

 

1.1.1

voor de termijn van 10 jaar

€ 819,00

1.1.2

voor de termijn van 20 jaar

€ 1.540,00

1.1.3

voor de termijn van 30 jaar

€ 1.953,00

1.1.4

voor de termijn van 60 jaar

€ 3.252,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen, wordt geheven:

 

1.2.1

voor de termijn van 10 jaar

€ 1.142,00

1.2.2

voor de termijn van 20 jaar

€ 2.122,00

1.2.3

voor de termijn van 30 jaar

€ 2.718,00

1.2.4

voor de termijn van 60 jaar

€ 4.455,00

1.2.5

Het onder 1.2.1 t/m 1.2.4 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf die mogelijkheid wel heeft.

 

 

 

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf, voor het begraven van personen jonger dan 12 jaar, wordt geheven:

 

1.3.1

voor de termijn van 10 jaar (foetusgraf)

€ 547,00

1.3.2

voor de termijn van 30 jaar

€ 1.301,00

 

Urnentuin

 

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats in de vorm van een urnengraf of grondoppervlak 0,80 x 0,80m ten behoeve van het plaatsen van urnen of het doen verstrooien van as, wordt geheven:

 

1.4.1

voor de termijn van 5 jaar

€ 431,00

1.4.2

voor de termijn van 10 jaar

€ 812,00

1.4.3

voor de termijn van 20 jaar

€ 1.522,00

 

 

 

1.4.4

De onder 1.4.1 t/m 1.4.3 vermelde tarieven worden ook geheven voor het houden van een eigen gedenkplaats op de plaats van de asverstrooiing

 

 

Urnenmuur

 

1.5

Voor het huren van een urnennis voor het al naar gelang de afmetingen van de nis dat toelaat het plaatsen van 1 of meer urnen of asbussen, wordt geheven:

 

1.5.1

voor de termijn van 5 jaar

€ 374,00

1.5.2

voor de termijn van 10 jaar

€ 685,00

1.5.3

voor de termijn van 20 jaar

€ 1.250,00

 

 

 

1.5.4

De urnennis wordt gehuurd exclusief afsluitplaat. Voor leverantie en graveren van een afsluitplaat naar keuze dient huurder zelf zorg te dragen.

 

Hoofdstuk 2.

Verlenging van rechten

 

2.1

Voor verlenging van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 1 laag, wordt geheven

 

2.1.1

voor een periode van 5 jaar

€ 220,00

2.1.2

voor een periode van 10 jaa

€ 433,00

2.1.3

voor termijnen korter dan 10 jaar wordt geheven een bedrag ter grootte van het aantal jaren maal het tarief van

€ 45,00

 

 

 

2.2

Voor verlenging van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 2 lagen wordt geheven

 

2.2.1

voor een periode van 5 jaar

€ 299,00

2.2.2

voor een periode van 10 jaar

€ 578,00

2.2.3

voor termijnen korter dan 10 jaar wordt geheven een bedrag ter grootte van het aantal jaren maal het tarief van

€ 60,00

 

 

 

2.3

Voor verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven

 

2.3.1

voor een periode van 5 jaar

€ 115,00

2.3.2

voor een periode van 10 jaar

€ 220,00

 

 

 

2.4

In geval de resterende grafrechttermijn op het moment van een begraving of bijzetting in het bedoelde graf korter is dan de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaar, kan een verlenging van rechten voor een periode korter dan 10 jaar worden overeengekomen. Voor het bepalen van het aantal jaren wordt de nog resterende grafrechttermijn in hele jaren in mindering gebracht op de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaar. De uitkomst hiervan wordt vermenigvuldigd met het tarief overeenkomstig 2.1.3 of 2.2.3

 

2.5

Voor verlenging van het uitsluitend recht op een urnengraf of urnentuin worden dezelfde tarieven geheven als genoemd onder 1.4.1 t/m 1.4.4

 

2.6

Voor verlenging van het uitsluitend recht op een urnennis worden dezelfde tarieven geheven als genoemd onder 1.5.1 t/m 1.5.4

 

Hoofdstuk 3.

Begraven en asbezorging

 

3.1

Voor het begraven wordt geheven:

 

3.1.1

voor een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 985,00

3.1.2

voor een stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een doodgeborene

€ 147,00

3.1.3

voor een stoffelijk overschot van een kind tussen één en twaalf jaar

€ 291,00

 

Bijzetten van asbussen en urnen alsmede asverstrooiing

 

3.2

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

 

3.2.1

in een graf of urnengraf

€ 202,00

3.2.2

in een urnennis

€ 135,00

3.3

Voor de verstrooiing van as wordt geheven:

€ 135,00

3.4

Voor het begraven of de asbezorging op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1.1 tot en met 3.3 verhoogd met 50 %.

 

 

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren anders dan de uren op gewone werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur en de uren op zaterdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur.

 

Hoofdstuk 4.

Grafbedekking en gedenkplaatsen

 

4.1

Voor het door of namens de gemeente leveren en aanbrengen van een standaard gedenkplaatje met opschrift op een van de algemene gedenkplaatsen, wordt geheven

 

4.1.1

voor een naamplaatje bij het asverstrooiingsveld, voor een periode van 10 jaar

€ 322,00

4.1.2

voor een naamplaatje op het veldje voor prematuur geborenen, voor een periode van 10 jaar

€ 322,00

4.2

voor verlenging van de onder 4.1.1 of 4.1.2 genoemde periode met 10 jaar wordt geheven

€ 149,00

4.3

Voor het leveren van een urnenkelder (facultatief)

€ 173,00

Hoofdstuk 5.

Grafkelder

 

5.1

Voor de vergunning voor het plaatsen van een grafkelder wordt geheven

€ 289,00

Hoofdstuk 6.

Opgraven, ruimen, verstrooien

 

6.1

Voor het opgraven en overbrengen van een lijk uit het ene naar het andere graf op de begraafplaats wordt een recht geheven van

€ 1.586,00

6.2

Voor het ruimen van een graf c.q. het opgraven van overblijfselen van lijken en het verdiept herbegraven hiervan in hetzelfde graf wordt geheven

€ 1.586,00

6.3

Voor het opgraven van een lijk, bestemd voor overbrenging naar een andere begraafplaats wordt een recht geheven van

€ 1.586,00

6.4

Voor het opgraven, verwijderen en/of ruimen van een asbus wordt geheven:

 

6.4.1

uit een graf of urnengraf

€ 202,00

6.4.2

uit een urnennis

€ 135,00

 

Gewaarmerkt door de griffier van de gemeente Hardenberg,

als behorende bij het raadsbesluit van 12 december 2023.

De griffier van de gemeente Hardenberg,

F.G.S. Droste