Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Spinnerijstraat 12, Slagharen

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
20-12-2023Verkeersbesluit aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Spinnerijstraat 12, Slagharen

Zaaknr. 593753

W. Bouthoorn

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van Domein Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022 beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan de hierboven genoemde teamleider in ondermandaat is gegeven;

Overwegende dat:

- van een inwoner een aanvraag is ontvangen voor aanwijzing van een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres: Spinnerijstraat 12, Slagharen;

- aanvrager in het bezit is van een geldig Europese gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

- de aanvrager niet beschikt over een eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op het gebruik van openbare parkeergelegenheden;

- inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan;

- de aan te wijzen gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

- dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

-dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

BESLUIT

1. tot het instellen van een algemene gehandicapten parkeerplaats nabij het adres Spinnerijstraat 12, Slagharen, door het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990: conform onderstaande situatieschets;

2. dit besluit bekend te maken door middel van publicatie in de digitale Gemeenteblad en het weekblad De Toren.

Hardenberg, 11 december 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

R. Olde Kalter

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden. Domein Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

 • 4.

  de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle