Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
20-12-2023Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Overwegende dat op grond van het bepaalde in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2024 het maximale tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting € 76,70 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023, nummer 576043;

 

Gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 9 van de vigerende Verordening parkeerbelastingen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting worden begroot op:

   

  a. Vaste informatieverwerkingskosten

  € -

  b. Variabele informatieverwerkingskosten

  € -

  c. Kosten van afschrijving

  € 1.671,-

  d. Kosten van interest

  € 88,-

  e. Personeelskosten

  € 36.293,-

  f. Overheadkosten

  € -

  Totaal

  € 38.052,-

   

  Dat de kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt worden berekend:

  Aantal verwachte naheffingsaanslagen per jaar: 234

  Kosten per naheffingsaanslag: € 38.052,- /234 = € 162,62.

   

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 12 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga