Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
31-08-2023Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

overwegende dat het gewenst is om de regio Hardenberg beter op de kaart te zetten middels evenementen;

overwegende voorts dat een subsidieregeling ondernemers zal stimuleren deze doelstelling te realiseren;

gelet op titel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

Besluiten:

vast te stellen de:"Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg “.

 

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon;

 • b.

  Activiteit: onderdeel van een programma, een bepaalde uitvoering, vertoning;

 • c.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 • d.

  Evenement: elke voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis in de gemeente Hardenberg, doelbewust georganiseerd en geprogrammeerd en gericht op een relatief groot publiek. Een evenement kan bestaan uit verschillende samenhangende activiteiten.

 • e.

  Groot evenement: evenement met een bovenregionale uitstraling;

 • f.

  Regulier evenement: lokaal of regionaal evenement;

 • g.

  Economische spin-off en verbinding: het evenement draagt bij aan een hogere besteding en een langer verblijf van de bezoekers aan de regio Hardenberg door verbinding te maken met horeca, detailhandel en recreatiebedrijven in de gemeente;

 • h.

  PR van de regio Hardenberg: zet Hardenberg op de kaart en beïnvloedt het imago van de regio Hardenberg positief;

 • i.

  Evenementenkompas: een stuk welke informatie bevat over het houden van een evenement in Hardenberg waarin beschreven is wat de gemeente wenselijk acht en waarvoor zij haar subsidie beschikbaar stelt.

Artikel 2. Doelstelling

Deze regeling heeft ten doel het subsidiëren van evenementen in de gemeente Hardenberg, die onder meer passen binnen de doelstellingen zoals vastgelegd in het evenementenkompas. De belangrijkste doelstelling hiervan is de bevordering van de PR van de regio Hardenberg" (zie de begripsbepaling van artikel 1, onder h).

Artikel 3. Subsidiecriteria

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verleend aan:

  • a.

   Een organisator van een groot evenement dat voldoet aan de volgende criteria:

   • 1.

    Het evenement vindt plaats in de gemeente Hardenberg;

   • 2.

    Het evenement trekt minimaal 5.000 bezoekers, waarvan een significant deel afkomstig is van buiten de gemeente;

   • 3.

    Het evenement veroorzaakt economische spin-off en verbinding;

   • 4.

    Het evenement draagt bij aan de PR van de regio Hardenberg;

   • 5.

    Het evenement draagt bij aan een bruisende evenementenkalender in de regio Hardenberg;

   • 6.

    Het evenement richt zich op een brede doelgroep, zonder groepen uit te sluiten (door bijvoorbeeld rekening te houden met mindervaliden);

   • 7.

    Het evenement heeft niet tot doel de opbrengsten aan goede doelen te schenken;

   • 8.

    Het evenement is openbaar en wordt georganiseerd zonder winstoogmerk voor de organisator;

   • 9.

    Natuurlijke personen en organisaties die evenementen organiseren met een commercieel belang zijn uitgesloten;

  • b.

   Een organisator van een regulier evenement dat voldoet aan de volgende criteria:

   • 1.

    Het evenement vindt plaats in de gemeente Hardenberg;

   • 2.

    Het evenement trekt minimaal 1.000 bezoekers;

   • 3.

    Het evenement draagt bij aan een bruisende evenementenkalender in de regio Hardenberg;

   • 4.

    Het evenement draagt positief bij aan de PR van de gemeente Hardenberg;

   • 5.

    Het evenement richt zich op een brede doelgroep, zonder groepen uit te sluiten (door bijvoorbeeld rekening te houden met mindervaliden);

   • 6.

    Het evenement heeft niet tot doel de opbrengsten aan goede doelen te schenken;

   • 7.

    Het evenement is openbaar en wordt georganiseerd zonder winstoogmerk voor de organisator;

   • 8.

    Natuurlijke personen en organisaties die evenementen organiseren met een commercieel belang zijn uitgesloten;

 • 2.

  Voor een regulier evenement dat voor het eerst georganiseerd wordt in de gemeente Hardenberg, met de potentie om na 2 jaar 1000 bezoekers te trekken kan een uitzondering gemaakt worden betreffende het criterium genoemd in lid 1, onder b, onderdeel 2, van dit artikel.

 

Artikel 4. Subsidiemethodiek

 • 1.

  Subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van het evenement.

 • 2.

  Subsidiabele kosten zijn de kosten die direct betrekking hebben op het evenement.

 • 3.

  Kosten in verband met personeelskosten, verstrekking van consumpties, catering, reisen verblijfskosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel;

 • 4.

  Subsidie kan alleen aangewend worden ter dekking van kosten van een evenement, dat zonder gemeentelijke subsidie niet kostendekkend kan zijn. De organisatie dient ten minste 85% zelf bij te dragen in de kosten van het evenement, bijvoorbeeld door inkomsten uit verkoop van consumpties, entree, sponsoring, fondsen e.d.;

 • 5.

  De beoordeling van het evenement vindt plaats aan de hand van subsidiecriteria uit artikel 3;

 • 6.

  Het college kan besluiten in individuele gevallen af te wijken van het bepaalde in lid 4 en 5.

 

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de duur van deze regeling is vastgesteld op € 150.000,-- per jaar. per tijdvak voor subsidieaanvraag (zie artikel 7) is de helft van dit bedrag beschikbaar gesteld. Indien er in een tijdvak geld overblijft wordt dit bedrag opgeteld bij het volgende tijdvak;

 • 2.

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen, die voldoen aan de in artikel 3 vermelde criteria.

 • 3.

  Indien er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is tijdens de aanvraagperiode wordt voorrang gegeven aan die evenementen die niet in het volgende tijdvak kan worden gehonoreerd,

 • 4.

  Indien twee aanvragen op hetzelfde moment ontvangen worden en deze samen het subsidieplafond overschrijden wordt via loting de volgorde van ontvangst vastgesteld

 

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.

  De maximale hoogte van de subsidie is per type evenement:

  • a.

   Groot evenement: maximaal € 20.000,-

  • b.

   Regulier evenement: maximaal € 10.000,-

 • 2.

  De subsidie kent een maximum van 15% van de begroting van het evenement, bij een maximale score van de subsidiecriteria als bedoeld in artikel 3;

 • 3.

  Per organisator is er per jaar een maximum van €30.000 aan subsidie te verkrijgen.

 

Hoofdstuk II De subsidieverlening

Artikel 7. De subsidieaanvraag

 • 1.

  Er zijn jaarlijks twee momenten waarop een subsidie voor evenementen aangevraagd kan worden.

  • a.

   Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in een van onderstaande tijdsvakken:

   • 1.

    De eerste maandag van november tot de laatste maandag van december.

   • 2.

    De eerste maandag van mei tot de eerste maandag van juni.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde bescheiden.

 • 3.

  Per evenement wordt slechts één aanvraag per tijdvak in behandeling genomen. Dubbeltellingen wat betreft subsidiebijdragen vanuit de gemeente zijn niet mogelijk;

 • 4.

  Het college is bevoegd andere gegevens te verlangen die noodzakelijk zijn voor het nemen van een beslissing op de subsidieaanvraag.

 

Artikel 9. Uitsluitingen aanspraak op subsidie

Evenementen waarvoor reeds op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling subsidie wordt verstrekt, komen niet in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 10. Weigerings- en intrekkingsgronden

De subsidie wordt naast op de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en de in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 genoemde gronden geweigerd, dan wel ingetrokken indien:

 • 1.

  het evenement niet voldoet aan de in artikel 3 opgenomen criteria;

 • 2.

  de subsidieaanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit dan wel zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde en zedelijkheid;

 • 3.

  het evenement een (partij)politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag of uiting heeft;

 • 4.

  de subsidieaanvrager ten tijde van het plaatsvinden van het evenement niet in het bezit is of naar redelijke verwachting niet in het bezit zal zijn van alle benodigde vergunningen en ontheffingen;

 • 5.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • 6.

  de organisator zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van het evenement te dekken.

Artikel 11. De beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist jaarlijks op aanvragen die zijn ingediend binnen de in artikel 7, lid 1, onder a en b genoemde tijdsvakken vóór respectievelijk 15 februari (op aanvragen ingediend in het onder a genoemde tijdvak) en 15 juli (op aanvragen ingediend in het onder b genoemde tijdvak) van het betreffende jaar .

 • 2.

  De in lid 1 genoemde beslistermijnen kunnen ten hoogste met een periode van vier weken worden verlengd.

 

Artikel 12. De beschikking

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval:

  • a.

   het evenement waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

  • b.

   het type evenement zoals bedoeld in de artikelen 1 (onder e en f) en 3;

  • c.

   de hoogte van het te verstrekken bedrag;

  • d.

   de wijze waarop dit bedrag is bepaald, met toepassing van het bepaalde in artikel 4 lid 5;

  • e.

   de aan de verlening van subsidie verbonden verplichtingen zoals opgenomen in deze regeling;

 • 2.

  Bij subsidies lager dan 5000 euro de vaststelling van de beschikking.

 

Artikel 13. Verlenen van voorschotten

 • 1.

  Vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie verleent het college een voorschot indien het te subsidiëren bedrag hoger is dan 5000 euro. In afwijking van artikel 14 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 verleent en betaalt het college een voorschot van 50% bij subsidies vanaf 5000 euro op het moment van verlening.

 • 2.

  Bij evenementen waarvoor meer dan 5000 euro subsidie is verleend wordt de subsidie, nadat voldaan is aan de verplichtingen zoals gesteld in de beschikking van subsidieverlening, vastgesteld en wordt het na aftrek van het verleende voorschot resterende subsidiebedrag uitbetaald.

 

Hoofdstuk III Verplichtingen van de organisator

Artikel 14. Verzekeringen

Het college verplicht de organisator zich te verzekeren tegen de risico’s die deze door het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten loopt.

Artikel 15. Meldingsplicht

 • 1.

  De organisator stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte zodra aannemelijk is, dat:

  • a.

   het evenement waarvoor de subsidie is verleend niet of gedeeltelijk niet zal plaatsvinden;

  • b.

   niet aan één of meer aan de beschikking tot subsidie verlening verbonden verplichtingen wordt voldaan;

  • c.

   aanzienlijke verschillen bestaan tussen de te realiseren dan wel gerealiseerde omvang van de gesubsidieerde activiteiten en de omvang van de gesubsidieerde activiteiten waarvan bij de verlening van de subsidie werd uitgegaan.

 

Hoofdstuk IV De subsidievaststelling

Artikel 16. De aanvraag tot subsidievaststelling

De aanvraag tot subsidievaststelling moet gedaan worden binnen 8 weken na afloop van het evenement, overeenkomstig het gestelde in de beschikking en deze regeling.

Artikel 17. De Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders stelt de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag zoals vermeld in artikel 16.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 18. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking.

Artikel 19. Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg d.d. 29 augustuis 2023.

Loco-secretaris, Burgemeester,

J. Jonker M.W. Offinga