Subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen Hardenberg 2023 – 2026

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
15-03-2023Subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen Hardenberg 2023 – 2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

overwegende dat:

a) groen een belangrijke rol speelt bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen;

b) een groen schoolplein daarom een onmisbaar onderdeel is van de gezonde schoolomgeving waarin we onze jeugd willen zien opgroeien;

c) dit project bijdraagt aan preventief jeugdbeleid volgens de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving;

d) scholen hulp kunnen gebruiken om hun pleinen om te vormen naar groene schoolpleinen en dat een subsidieregeling daarvoor wenselijk is;

gelet op titel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

Besluiten:

Vast te stellen de: “Subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen Hardenberg 2023 – 2026”.

 

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  groen schoolplein: een natuurlijke speel- en leeromgeving. Een groen schoolplein voldoet aan minimaal 8 van de 11 doelen zoals opgenomen in bijlage 1. Waar in deze regeling staat “groen schoolplein” kan ook gelezen worden “gezond schoolplein”;

 • b)

  gezond schoolplein: voor scholen in het basisonderwijs hanteren we dezelfde omschrijving als bij groen schoolplein. Voor scholen in het voortgezet onderwijs: Een plein of schooltuin die erop is ingericht om:

  • °

   ontwikkeling van een gezonde leefstijl en

  • °

   sociale binding en betrokkenheid van jongeren bij de schoolomgeving,

  • °

   en interactie van leerlingen met het groen en de levende natuur te bevorderen, en:

  • °

   waar groen (beplanting, bomen) een belangrijk aandeel in heeft.

 • c)

  Contactpersoon: ambtenaar binnen het domein openbaar gebied, cluster groen of maatschappelijk domein, team sport, die belast is met de beoordeling van de aanvragen onder deze subsidieregeling.

 • d)

  Ontstening: Het verkleinen van al bestaand verhard oppervlak (plein en daken van gebouwen) door bijvoorbeeld het verwijderen van tegels en het in de plaats daarvan aanbrengen van groen of een bodemafdekking van los materiaal (zand of schors), die ervoor zorgt dat regenwater in de bodem kan doordringen.

 • e)

  Afkoppeling: Het verkleinen van al bestaand verhard oppervlak (plein en daken van gebouwen) dat is aangesloten op riolering door bijvoorbeeld het afzagen van de regenpijp en het treffen van voorzieningen voor infiltratie van regenwater in de bodem.

Artikel 2. Doelstelling

Met deze subsidieregeling wil de gemeente bijdragen aan:

 • a)

  het opgroeien van een gezonde generatie;

 • b)

  een gezonde schoolomgeving; en

 • c)

  versterking van de relatie tussen mensen en natuur; en

 • d)

  aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.

Dit door scholen te ondersteunen bij het aanleggen van groene schoolpleinen.

Artikel 3: Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten om groene schoolpleinen te ontwerpen en te realiseren:

  • a.

   deskundige procesbegeleiding;

  • b.

   het ontwerpen van een groen schoolplein; of

  • c.

   de gehele of gedeeltelijke aanleg van een groen schoolplein.

 • 2.

  Het groene schoolplein wordt gerealiseerd op basis van een ontwerp. Het ontwerp is of wordt opgesteld door of in samenwerking met:

  • a.

   een deskundige zoals opgenomen op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl;

  • b.

   een deskundige op het gebied van speelnatuur. De deskundigheid wordt aangetoond door minimaal twee referentieprojecten op het gebied van speelnatuur;

  • c.

   een deskundige, waarbij de deskundigheid wordt aangetoond door middel van het ingediende ontwerp.

 • 3.

  Het ontwerp en het aanleggen van een groen schoolplein heeft een minimale begroting van € 17.500,-. De begroting voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   in de begroting wordt minimaal €7.500,- begroot voor de aankoop en aanleg van groen, inclusief voorbereidende grondwerkzaamheden;

  • b.

   alleen kosten die nog gemaakt moeten worden, mogen worden opgevoerd;

  • c.

   kosten van speeltoestellen zoals een houten klimrek of wipkip, worden niet opgevoerd;

  • d.

   eventuele kosten voor een sport- of speelaanleiding, zoals een klimboom of waterpomp, mogen worden opgevoerd;

  • e.

   niet groene onderdelen, zoals het plaatsen van tegels, worden alleen opgevoerd als deze nodig zijn voor het groene schoolplein.

 • 4.

  De activiteiten die niet voor de subsidie in aanmerking komen zijn: reguliere herstel of onderhoudswerkzaamheden van het betreffende schoolplein.

 

Artikel 4: Aanvrager

De aanvrager is een school in de gemeente Hardenberg of een koepelorganisatie die aanvraagt voor een school in de gemeente Hardenberg.

Artikel 5: Kosten die voor de subsidie in aanmerking komen

De subsidie is een vast bedrag per schoolplein en een vast bedrag per vierkante meter ontstening of afkoppeling van verhard oppervlak.

Artikel 6: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 16.000 per schoolplein en per schoollocatie en € 25 per vierkante meter ontstening of afkoppeling tot een maximum van € 4.000 per schoolplein en per schoollocatie. Samen maximaal € 20.000 per schoolplein en per schoollocatie.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager tijdens een eerste aanvraag niet de volledige subsidie van maximaal € 20.000,- aanvraagt, kan in een tweede fase het restant aangevraagd worden.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager niet in aanmerking komt voor de Subsidie Groene Schoolpleinen (Ubs 4.8) of een vervangende regeling van de provincie Overijssel, kan bovenop de in het eerste lid genoemde bedragen een extra bedrag worden toegekend van maximaal € 5.000 per schoolplein en per schoollocatie.

 

Artikel 7: Eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage van de school of van derden aan het ontwerp of de realisatie van het groene schoolplein is minimaal € 5.000,-.

 • 2.

  Inzet van uren door vrijwilligers is subsidiabel. In de begroting en het dekkingsplan mag die inzet opgenomen worden voor maximaal € 15,- per uur tot een maximum bedrag van € 3.500,-.

 

Artikel 8: Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van het aanvraagformulier Gezonde schoolpleinen in bijlage 2.

 • 3.

  De aanvrager levert een begroting en een dekkingsplan in.

 • 4.

  De aanvrager levert aanvullend de volgende stukken in:

  • a.

   foto’s van het schoolplein voor de vergroening;

  • b.

   het ontwerp van het groene schoolplein;

  • c.

   het beheer- en onderhoudsplan voor het groene schoolplein;

  • d.

   twee referentieprojecten van speelnatuur, als de deskundige niet is opgenomen in de lijst van groene ondersteuners op de site www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl

 • 5.

  Voordat de aanvrager de aanvraag indient legt deze de concept aanvraag voor aan de contactpersoon.

 • 6.

  Als een school meerdere pleinen op 1 locatie heeft, kan er maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

 • 7.

  Als een school meerdere locaties heeft met elk een eigen plein, kan er per locatie maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

 • 8.

  Als meerdere scholen van verschillende koepelorganisaties een plein delen, kan per basisschool maximaal 1 aanvraag worden ingediend. Voor elke basisschool geldt de voorwaarde voor de eigen bijdrage zoals genoemd in artikel 7. Per school wordt een aparte begroting ingediend.

 • 9.

  Voor het betreffende schoolplein of schoollocatie kan maximaal 1 keer subsidie aangevraagd worden op basis van deze subsidieregeling. Deze aanvraag mag wel in 2 fasen worden ingediend. Dit als volgt:

  • a.

   fase 1: voor een startbudget voor inhuur van deskundige procesbegeleiding en/ of het ontwerp van een groen schoolplein;

  • b.

   fase 2: voor aanleg van een groen schoolplein.

 

Artikel 9: Beoordeling

 • 1.

  De beoordeling van de aanvraag wordt uitgevoerd door een ambtenaar binnen het cluster groen van domein Openbaar Gebied samen met een ambtenaar van Maatschappelijk Domein, team sport.

 • 2.

  De aanvraag wordt getoetst op volledigheid en het voldoen aan de gestelde criteria onder artikel 1 sub a of sub b.

 • 3.

  Heeft het plan voor een groen schoolplein al eerder een positieve beoordeling gekregen in het kader van een aanvraag op grond van de regeling groene schoolpleinen van de provincie Overijssel, dan geldt die ook als een positieve beoordeling voor deze regeling.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders besluiten over subsidieverlening op advies van de onder het 1e lid bedoelde ambtenaar.

 

Artikel 10: Beschikbaar budget voor de subsidieregeling

 • 1.

  Het beschikbaar budget bedraagt € 120.000 per kalenderjaar tot een subsidieplafond van € 480.000 voor de periode 2023 tot en met 2026.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verdelen de subsidie als volgt:

  • a.

   De aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening;

  • b.

   Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag na aanvulling compleet is;

  • c.

   De behandeling van de aanvragen kan worden opgeschort wanneer het totaal van de in een kalenderjaar verleende subsidies het voor dat kalenderjaar beschikbaar budget overschrijdt;

  • d.

   De subsidie kan (deels) worden geweigerd wanneer het totaal van de verleende subsidies het bedrag van het subsidieplafond overschrijdt.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen het subsidieplafond tussentijds verlagen als de gemeenteraad besluit om het beschikbaar budget door middel van begrotingswijziging te verminderen.

 

Artikel 11: Wijze van verstrekken en eindverantwoording

 • 1.

  Een verleende subsidie voor fase 1 als bedoeld in artikel 8, het 9e lid onder a) wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld. Een voorschot wordt verstrekt ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Bij een verleende subsidie tot een bedrag van € 10.000 wordt een voorschot verstrekt van ten hoogste 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 3.

  Bij een verleende subsidie van meer dan € 10.000 wordt een voorschot verstrekt van ten hoogste 75% van het verleende subsidiebedrag.

 • 4.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag bevat:

  • a.

   foto’s van het groene schoolplein waarop de gesubsidieerde onderdelen duidelijk zijn afgebeeld;

  • b.

   een inhoudelijk verslag waarin beschreven is in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

  • c.

   indien van toepassing: Een verzoek om uitbetaling van het restant van het verleende subsidiebedrag.

 

Artikel 12: Aanvullende verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht:

 • a)

  met de aanleg van het groene schoolplein binnen 12 maanden na subsidieverlening te starten en deze daarna binnen 24 maanden te voltooien;

 • b)

  foto’s aan te leveren van het groene schoolplein binnen 1 jaar na de aanleg;

 • c)

  het groene schoolplein na aanleg minimaal 5 jaar in stand te houden;

 • d)

  kennis te delen met andere scholen als daar om wordt gevraagd.

Artikel 13: Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de gestelde regels, als de in artikel 2 verwoorde doelstelling daarmee wordt gediend.

Artikel 14: Inwerkingtreding en looptijd

 • a)

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 maart 2023.

 • b)

  Deze subsidieregeling vervalt op 30 november 2026 om 17:00 uur.

 

Artikel 15: Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen Hardenberg 2023 – 2026”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg d.d. 7 maart 2023

De secretaris, De burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga

Bijlage 1. Omschrijving van een groen schoolplein

 

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken:

 

Algemeen

 • 1.

  Een groen schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschap waar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen. Een groen en gezond schoolplein daagt leerlingen uit tot bewegen en tijdens pauzes of om met behulp van buitenlessen een sportieve uitdaging aan te gaan.

 • 2.

  Minimaal 50% van de bespeelbare oppervlakte van de schoolomgeving heeft een natuurlijk karakter. We maken onderscheid tussen groen oppervlak (gras, struiken en bomen), onthard oppervlak (boomsnippers, zand) en verhard oppervlak (tegels).

 • 3.

  Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, docententeam ouders en buren zo veel mogelijk actief betrokken.

Inrichting

 • 4.

  Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen in en met groen), educatief groen, eet- en ruikgroen.

 • 5.

  Een groen schoolplein is ingericht met (vooral) natuurlijke duurzame materialen, waarbij hergebruik van materialen voorop staat.

 • 6.

  De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, geschikt bij de natuurlijke omstandigheden van die plek en biedt seizoensvariatie.

 • 7.

  De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen).

Spelen

 • 8.

  Er is voor kinderen uitdagende en dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s nemen.

 • 9.

  De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon.

 • 10.

  Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met levende natuur spelen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om in het spel te exploreren, te vernieuwen, te verbeelden en te creëren. De aanwezigheid van los natuurlijk materiaal is hiervoor een voorwaarde (denk aan zand, takken, stenen, en dergelijke).

Les geven

 • 11.

  Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen. Ook kan het plein worden gebruikt bij bewegingsonderwijs.

Een groen schoolplein voldoet aan minimaal 8 van de hier genoemde 11 doelen.

 

Bijlage 2 Aanvraagformulier subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen

 

Voorwaarden

 

 • 1.

  Vraagt u aan namens een basisschool of middelbare school?

 • ☐ basisschool

 • ☐ middelbare school

 • ☐ anders, Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 2.

  Is de school gevestigd in de gemeente Hardenberg?

 •  

 • 3.

  Wat is de naam van de school?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 4.

  Bij een gezamenlijke aanvraag vult u hieronder de namen van de overige aanvragers

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 5.

  Wat is het adres van de school of schoollocatie?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 6.

  Heeft u voor het schoolplein of de schoollocatie al subsidie ontvangen op basis van deze regeling?

 • ☐ nee

 • ☐ ja, Klik of tik om tekst in te voeren.

   

 • 7.

  Voor welke activiteiten om te komen tot een gezond schoolplein vraagt u aan?

 • ☐ Deskundige procesbegeleiding,

 • ☐ ontwerpen van een groen schoolplein,

 • ☐ gehele of gedeeltelijke aanleg van een groen schoolplein

 •  

 • 8.

  Is of wordt het ontwerp opgesteld door of in samenwerking met een deskundige?

 • ☐ Ja

 • ☐ nee

 •  

 • 9.

  Heeft het ontwerp en aanleggen van een groen schoolplein een minimale begroting van €17.500,-?

 • ☐ Ja

 • ☐ nee

 •  

 • 10.

  Wordt in de begroting minimaal € 7.500,- begroot voor de aankoop en aanleg van groen, inclusief voorbereidende grondwerkzaamheden?

 • ☐ ja

 • ☐ nee

   

 • 11.

  Worden alleen kosten die nog gemaakt moeten worden opgevoerd?

 • ☐ Ja

 • ☐ nee

   

 • 12.

  Worden eventuele kosten voor een sport- of speelaanleiding, zoals een klimboom of waterpomp, opgevoerd?

 • ☐ Ja

 • ☐ nee

   

 • 13.

  Worden niet groene onderdelen, zoals het plaatsen van tegels, alleen opgevoerd als deze nodig zijn voor het groene schoolplein?

 • ☐ Ja

 • ☐ nee

   

 • 14.

  Voert u in de begroting ook kosten op van speeltoestellen, regulier herstel of onderhoudswerkzaamheden van het schoolplein?

 • ☐ Ja

 • ☐ nee

 •  

 • 15.

  Heeft u voor deze zelfde activiteit(en) al subsidie van de gemeente Hardenberg ontvangen?

 • ☐ nee

 • ☐ ja; namelijk: Klik of tik om tekst in te voeren.

 

Projectgegevens

 

 • 16.

  Waarom wil uw school een groen schoolplein?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 17.

  Omschrijf kort de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 18.

  Geef aan wie uw ontwerp heeft gemaakt of gaat maken.

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 19.

  Gaat u ook een deel van het bestaand verhard oppervlak ontstenen of afkoppelen van het riool?

 • ☐ nee

 • ☐ ja; hoeveel vierkante meter?, Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 20.

  Wat is de planning voor het uitvoeren van het hele project?

 • Startdatum ontwerpfase: Klik of tik om tekst in te voeren.

 • ontwerp gereed: Klik of tik om tekst in te voeren.

 • startdatum aanleg: Klik of tik om tekst in te voeren.

 • aanleg gereed: Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 21.

  Hoe gaat u het groene schoolplein gebruiken?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 22.

  Wie worden er betrokken bij het proces om te komen tot een groen schoolplein?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 23.

  Wie gaat het groene schoolplein onderhouden?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 24.

  Heeft u contact gehad met één van de partners van het programma Groene Schoolpleinen Overijssel?

 •  

 • 25.

  Zo ja, met wie? Klik of tik om tekst in te voeren.

 

Kosten en subsidie

 

 • 26.

  Wat zijn de totale kosten van uw project?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 27.

  Dekkingsplan;

 • eigen bijdrage: Klik of tik om tekst in te voeren.

 • subsidies van andere overheden: Klik of tik om tekst in te voeren.

 • andere financiering (niet overheid): Klik of tik om tekst in te voeren.

 • gevraagd subsidiebedrag: Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 28.

  Wat is het rekeningnummer van de subsidieaanvrager?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 •  

 • 29.

  Wat is de tenaamstelling?

 • Klik of tik om tekst in te voeren.

 

Aanvrager

 

 • 30.

  Geef aan welke situatie op u van toepassing is:

 • ☐ Aanvrager

 • ☐ gemachtigde (machtiging bijvoegen)

 •  

 • 31.

  NAW gegevens

Naam organisatie

Klik of tik om tekst in te voeren.

Straatnaam / Postbus Huisnummer

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren.

Postcode Woonplaats

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren.

Contactpersoon

Naam Voorletters

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren.

Telefoonnummer Email

Klik of tik om tekst in te voeren. Klik of tik om tekst in te voeren.

 

Bijlagen

 

 • a)

  ☐ Een begroting en dekkingsplan:

 • b)

  ☐ Foto's van het schoolplein vóór de vergroening:

 • c)

  ☐ Ontwerp van het groene schoolplein:

 • d)

  ☐ Beheer- en onderhoudsplan voor het groene schoolplein

 • e)

  ☐ Twee referentieprojecten van speelnatuur, als de deskundige niet is opgenomen in de lijst van groene ondersteuners op de site www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl

 • f)

  ☐ Machtiging

 • g)

  ☐ Anders, Klik of tik om tekst in te voeren.

Opmerkingen

 

Eventuele opmerkingen en/of aanvullende informatie

Klik of tik om tekst in te voeren.

Verklaring

 

Ik verklaar alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

Ik ben bevoegd en/ of gemachtigd om dit formulier te ondertekenen.

Ik verklaar bekend te zijn met de “Subsidieregeling Gezonde Schoolpleinen Hardenberg 2023 – 2026”.

Naam ondertekenaar: Klik of tik om tekst in te voeren.

Plaats: Klik of tik om tekst in te voeren.

Datum: Klik of tik om tekst in te voeren.

e-mail: Klik of tik om tekst in te voeren.

Ondertekening Klik of tik om tekst in te voeren.

 

Verzenden

 

Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld? Stuur het dan op door het bestand of een scan te mailen naar gezondeschoolpleinen@hardenberg.nl . Gebruik als onderwerp de naam van de school en voeg de gevraagde bijlagen toe. Indien de bestandsgrootte het niet toe laat om als bijlage te verzenden, kunt u deze via bijvoorbeeld WeTransfer apart versturen naar gezondeschoolpleinen@hardenberg.nl.