Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Schutsluis 11 te Balkbrug

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
08-03-2023Vaststellen verkeersbesluit inzake opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Schutsluis 11 te Balkbrug

Zaaknummer 479029

R. van de Klippe

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op de "Nadere regeling mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven,

Gelet op het bepaalde in artikel 18, 1e lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende:

- nabij Schutsluis 11 in Balkbrug, een algemene gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is;

- wegens overlijden van de gebruiker de algemene gehandicaptenparkeerplaats niet meer noodzakelijk is;

- dat de gehandicaptenparkeerplaats in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

- op basis van een vooraf vastgesteld werkproces ‘Verkeersbesluiten voor algemene gehandicaptenparkeerplaatsen’, en overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde verkeersadviseur van de politie, eenheid Oost -Nederland, District IJsselland;

- de politie positief heeft geadviseerd;

BESLUIT

1. door het verwijderen van het bord E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990 en zo nodig de logotegel en witte omlijning de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij Schutsluis 11 te Balkbrug, op te heffen; 

2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

 • -

  de aanvrager;

 • -

  het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied Infrastructuur , Gebouwen en gronden;

 • -

  het hoofd van de afdeling Openbaar gebied Buitendienst;

 • -

  de gemandateerde verkeersadviseur van de eenheid Oost-Nederland, District IJsselland;

  3. dit besluit met ingang van de dag van publicatie in werking te laten treden;

  4. de bekendmaking van dit besluit geschiedt op de gebruikelijke wijze in de digitale Gemeenteblad en het weekblad De Toren.

Hardenberg, 22 februari 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

R. Olde Kalter

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden. Domein Openbaar Gebied

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.Hardenberg nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop de brief is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van deze brief;

 • 4.

  de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle