Beleidsregels energietoeslag gemeente Hardenberg 2022

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
24-02-2023Beleidsregels energietoeslag gemeente Hardenberg 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag 2022;

besluit

vast te stellen de beleidsregels energietoeslag 2022 gemeente Hardenberg

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

 • c.

  peildatum: de 1e dag van de maand waarin de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag 2022

 • 1.

  De aanvullende eenmalige energietoeslag 2022 is bedoeld voor de inwoner met een zelfstandig huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld).

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • c.

   thuiswonende studenten hebben geen recht op de energietoeslag.

 

Artikel 3: Hoogte energietoeslag 2022

 • 1.

  De hoogte van de energietoeslag bedraagt € 1300,-.

 • 2.

  Inwoners die al een toeslag hebben gekregen van € 800,-, ontvangen in de tweede helft van 2022 een extra ambtshalve toekenning van € 500,-.

 • 3.

  Inwoners die vanaf 1 september 2022 de energietoeslag krijgen, ontvangen een bedrag van € 1300,-.

 

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 8 april 2022.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • 3.

  Voor de ambtshalve toekenning geldt een peildatum van 1 februari 2022.

 

Artikel 5: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag voor de energietoeslag kan worden ingediend tot 1 mei 2023.

 

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor de energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. Hiervoor zijn de beleidsregels ‘Individuele bijzondere bijstand energiekosten’ opgesteld.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

 

Artikel 8: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels energietoeslag gemeente Hardenberg 2022

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga

Toelichting

 

De beleidsregel energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 6) en hier zijn beleidsuitgangspunten voor geformuleerd in de beleidsregels individuele bijzondere bijstand energiekosten.

 

Toelichting wijziging februari 2023

 • -

  De uiterste aanvraagdatum is 1 mei 2023;

 • -

  De beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.