Ontwerp-verkeersbesluit proactieve openbare laadvoorzieningen nabij maatschappelijke voorzieningen.

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
22-02-2023Ontwerp-verkeersbesluit proactieve openbare laadvoorzieningen nabij maatschappelijke voorzieningen.

Zaaknummer 474273

G. Hofsink

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, en het “Besluit ondermandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 18 januari 2022, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in ondermandaat is gegeven;

Overwegende:

- dat het gebruik van elektrische voertuigen sterk toeneemt wat een positieve bijdrage levert aan een schone en duurzame woon- en leefomgeving;

- dat voor elektrische voertuigen een netwerk van openbare laadpunten van belang is;

- dat de college van gemeente Hardenberg op 26 november 2021 besloten heeft om:

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel op het gebied van het realiseren en exploiteren van openbare laadinfrastructuur;

2. In te stemmen met het verlenen van de daarbij behorende volmachten en mandaten aan de contractmanager van provincie Overijssel;

- dat in de concessie is overeengekomen is dat de gemeente Hardenberg jaarlijks proactieve laadpalen laat plaatsen;

- dat proactieve laadpalen als onderdeel van een uitgebreid laadnetwerk de transitie naar elektrisch vervoer stimuleert;

- dat de proactieve laadpalen vooral geplaatst worden waar vooral bezoekers behoefte hebben aan een laadvoorziening;

- dat in de omgeving van maatschappelijk voorzieningen in de verschillende kernen van de gemeente Hardenberg strategische locaties zijn gevonden waarbij met name bezoekers, maar ook omwonenden kunnen profiteren van de laadvoorziening;

- dat we met het plaatsten van proactieve laadpalen inspelen op de (toekomstige) behoefte van bezoekers en bewoners van onze gemeente;

- dat de voorgestelde locaties behorende bij dit verkeersbesluit zijn bijgevoegd in de situatieschetsen;

- dat de aan te wijzen parkeerplaatsen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Hardenberg;

- dat de reservering van de parkeerplaats strekt tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

1. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

2. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

3. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

- dat een openbare laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

- dat de reservering van de betreffende parkeervakken weliswaar een beperking van het gebruik van het betreffende parkeervakken oplevert, maar geen negatief effect veroorzaakt op de parkeerdruk in de (wat bredere) omgeving (aantal parkeervakken blijft gelijk);

- dat de gereserveerde parkeervakken gerealiseerd wordt door middel van het plaatsen van bord E8c uit bijlage I van het RVV 1990, inclusief onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing voor de aangewezen parkeervakken;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

Zijn voornemens:

door plaatsing van bord E8c uit bijlage I van het RVV 1990, inclusief onderbord OB504 (pijlaanduiding), tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto’s in de nabijheid van de volgende locaties (en bijbehorende situatieschetsen):

 • 1.

  Tuinstraat 15, Dedemsvaart (MFC De Baron)

 • 2.

  Nieuwewijk14, Dedemsvaart (Zwembad De Kiefer)

 • 3.

  Langewijk 118a, Dedemsvaart (Sporthal De Citadel)

 • 4.

  Kronkelweg 2, Slagharen (Dorpshuis Het Kronkelhonk)

 • 5.

  Anton Geerdesplein 1a, Slagharen (Gezondheidscentrum)

 • 6.

  Beukenlaan 1a, De Krim (MFA De Beuk)

 • 7.

  Horstra's Hof 4, De Krim (Sportpark De Krim)

 • 8.

  Hoge Holt 20, Gramsbergen (Sportpark Gramsbergen)

 • 9.

  Kanaalweg-West 29G, Bergentheim (Sporthal Möllinckslag)

 • 10.

  Sportlaan 7, Bergentheim (Sportpark Moscou)

 • 11

  Jan van Arkelstraat 15, Hardenberg (Hospice 't Huis aan de Vecht)

Hardenberg, 15 februari 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

R. Olde Kalter

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden. Domein Openbaar Gebied.

Mededelingen

Gelet op de belangen die bij dit verkeersbesluit een rol kunnen spelen, hebben Burgemeester en wethouders van Hardenberg besloten om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage wordt gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging van alle relevante belangen zal vervolgens een definitief verkeersbesluit worden genomen waartegen uitsluitend beroep kan worden ingediend.

De stukken die betrekking hebben op dit ontwerp-verkeersbesluit liggen voor belanghebbenden gedurende zes weken ter inzage met ingang van de dag na de publicatie, 22 februari 2023.

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling (na afspraak via 14 0523), naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.