WABO – Ontwerpbeschikking uitgebreid

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
22-02-2023WABO – Ontwerpbeschikking uitgebreid

Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure, loon- en transportbedrijf Firma Veltink voor de uitbreiding van inname en opslag van afvalstoffen, Puntweg 3 in Bruchterveld (zaaknummer: Z2021-00014324)

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen aan loon- en transportbedrijf Firma Veltink voor het uitbreiden van de inname en opslag van afvalstoffen op het perceel Puntweg 3 in Bruchterveld.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot zes weken na publicatie ter inzage in het gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0523. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00014324.

U kunt binnen zes weken vanaf de dag van publicatie, schriftelijk of mondeling inhoudelijke opmerkingen en reacties tegen dit ontwerpbesluit indienen. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het burgemeester en wethouders van Hardenberg. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 5251050.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is en een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 5251050. Houd het zaaknummer bij de hand.