WM – Maatwerkvoorschriften reguliere procedure

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
omgevingsmelding
Publicatiedatum:
15-02-2023WM – Maatwerkvoorschriften reguliere procedure

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer reguliere voorbereidingsprocedure Denemarkenweg 3 Hardenberg (zaakn ummer: Z2021-00011011-004)

Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben een maatwerkvoorschrift in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) opgelegd voor het bedrijf op het perceel:

Denemarkenweg 3 Hardenberg, het maatwerkvoorschrift heeft betrekking op het geluidsniveau dat het bedrijf mag veroorzaken.

Verzonden op 6 februari 2023.

Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0523. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z2021-00011011-004. 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook derde-belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Hardenberg, ter attentie van de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.hardenberg.nl en dan via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift is DigiD nodig. Voor zover het bezwaar zich richt tegen de opgelegde leges, kunt u het richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Hardenberg.

Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u binnen de genoemde termijn van zes weken ook een bezwaarschrift indient.

Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd. Voor deze aangegeven procedure is griffierecht verschuldigd. Het verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.