Subsidieregeling noodfonds inwoners Hardenberg 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
03-02-2023Subsidieregeling noodfonds inwoners Hardenberg 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018;

BESLUIT:

Vast te stellen de “Subsidieregeling noodfonds inwoners Hardenberg 2023”

 

Artikel 1. Doelgroep

In aanmerking voor een lening uit het noodfonds komen private huishoudens, niet zijnde bedrijven, uit de gemeente Hardenberg waarbij sprake is van een noodsituatie. Een noodsituatie is een aantoonbare, dreigende uithuiszetting.

Artikel 2. Voorwaarden

 • a.

  Het college kan op aanvraag een lening uit het noodfonds verstrekken indien is vastgesteld dat sprake is van een noodsituatie zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling.

 • b.

  Het college kan de aanvraag weigeren als:

  • -

   de aanvrager voor noodsituatie een beroep kan doen op een andere regeling;

  • -

   of de noodsituatie veroorzaakt is door verwijtbaar handelen of nalaten van de aanvrager.

 • c.

  De aanvrager is ouder dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente Hardenberg;

 • d.

  de aanvrager heeft een hypothecaire lening op naam;

 • e.

  het totale saldo op de bank- en of spaarrekening van aanvrager en zijn/haar huisgeno(o)t(en) is niet toereikend om de dreigende uithuiszetting te voorkomen;

 • f.

  de aanvrager is bereid medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een overeenkomst van lening met de Kredietbank Nederland voor de lening uit het noodfonds;

 • g.

  aanvrager heeft niet eerder een aanvraag ingediend voor een lening uit het tijdelijk noodfonds;

 • h.

  per adres wordt maximaal één aanvraag toegekend.

Artikel 3. Vorm

 • a.

  De lening is een renteloze lening;

 • b.

  Uitbetaling vindt plaats rechtstreeks aan de schuldeiser;

Artikel 4. Procedure

 • a.

  De inwoner die een aanvraag voor de subsidieregeling wil doen neemt contact op met de schulddienstverlening van de gemeente voor een adviesgesprek waarin eventueel voorliggende voorzieningen worden besproken evenals de totale zwaarte van de (schulden) problematiek;

 • b.

  de aanvraag wordt ingediend via het daartoe vastgestelde aanvraagformulier;

 • c.

  de aanvrager overlegt recente afschriften van alle bankrekeningen en relevante facturen van zowel aanvrager als zijn/haar huisgeno(o)t(en);

 • d.

  de aanvraag wordt in behandeling genomen en afgehandeld door Kredietbank Nederland;

 • e.

  alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen een termijn van 5 werkdagen wordt een besluit genomen;

 • f.

  de aanvragen worden in volgorde van datum binnenkomst en compleetheid beoordeeld;

 • g.

  bij het onderzoek ter beoordeling van de aanvraag kan, indien Kredietbank Nederland dit noodzakelijk acht, advies worden ingewonnen bij derden. Aanvrager wordt hier altijd van op de hoogte gebracht.

Artikel 5. Hoogte van de bijdrage

Aanvragen worden toegekend tot een maximale lening van €5.000. Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het beschikbare budget toereikend is. Het beschikbare budget bedraagt €100.000,--. Dit budget geldt als subsidieplafond.

Artikel 6. Aflossen lening

De aflossing van de lening vindt plaats in overeenkomst met de aflossing leenbijstand zoals omschreven in de ‘Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet gemeente Hardenberg’. In afwijking van deze regels hoeft in het eerste jaar na de betaling van de lening geen aflossing plaats te vinden, tenzij de aanvrager dit wenst. Wanneer 36 maanden naar draagkracht is afgelost wordt de restant schuld kwijtgescholden.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een lening uit het noodfonds kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een lening, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 8. Looptijd

 • a.

  het tijdelijke noodfonds is beschikbaar tot 31 december 2024. Aanvragen tot uiterlijk die datum zullen in behandeling worden genomen.

 • b.

  deze tijdelijke subsidieregeling vervalt van rechtswege op het moment dat het subsidieplafondbudgetplafond van maximaal €100.000 is bereikt.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking daags na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling noodfonds inwoners Hardenberg 2023”.

 

Hardenberg, 31 januari 2023.

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga