Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
16-01-2023Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Hardenberg

De raad van de gemeente Hardenberg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

vast te stellen: Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Gemeente Hardenberg

 

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen zoals vastgesteld in de belastingverordeningen.

Artikel 2. Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

 

Artikel 3. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4. Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  maximaal € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a. voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a. voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5. Intrekking Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen

Het besluit Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Gemeente Hardenberg , laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 4 juli 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Gemeente Hardenberg

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 10 januari 2023.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste M.W. Offinga