Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
14-12-2022Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2023

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Overwegende dat op grond van het bepaalde in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2023 het maximale tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting € 72,90 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nummer 396775;

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de vigerende Algemene voorwaarden parkeren en artikel 9 van de vigerende Verordening parkeerbelastingen;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting worden begroot op:

  a. handhaving

  € 83.000,-

  b. bezwaar, beroep en invordering

  € 25.000,-

  Totaal

  € 108.000,-

  Dat de kosten van een naheffingsaanslag parkeerbelasting als volgt worden berekend:

  Aantal verwachte naheffingsaanslagen per jaar: 1.000

  Kosten per naheffingsaanslag: € 108.000,- / 1.000 = € 108,-.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 6 december 2022.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Drtoste M.W. Offinga