Intrekkingsverordening hondenbelasting

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
14-12-2022Intrekkingsverordening hondenbelasting

 

De raad van de gemeente Hardenberg;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nummer 396775;

 

Overwegende dat met ingang van 2023 geen hondenbelasting zal worden geheven;

 

Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting

 

Artikel 1  

De Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2022 met zaaknummer 249627, vastgesteld op 7 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang is 1 januari 2023.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Intrekkingsverordening hondenbelasting’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 6 december 2022.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, M.W. Offinga