Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
19-10-2022Wijzigen "Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg"

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Besluit:

 

 

 • 1.

  De “Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg 2019-2022”, vastgesteld op 15 januari 2019, en gewijzigd op 7 september 2020, te wijzigen als volgt:

  • a.

   De titel van de regeling te wijzigen (door de jaartallen weg te laten) in: “Subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg”;

  • b.

   Uit artikel 2, doelstelling, wordt de verwijzing naar het "Evenementenkompas" verwijderd. De doelstelling is ongewijzigd. Artikel 2 komt te luiden als volgt: “Deze regeling heeft ten doel het subsidiëren van evenementen in de gemeente Hardenberg die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender. De belangrijkste doelstelling van deze regeling is om de gemeente Hardenberg beter op de kaart te zetten met evenementen die impact hebben en die een economische spin-off opleveren binnen de gemeente.”;

  • c.

   Uit artikel 4, lid 6, wordt verwijderd het zinsdeel: “en zoals vermeld in het “Evenementenkompas Gemeente Hardenberg 2019-2022”;

  • d.

   Uit artikel 4, lid 7 wordt verwijderd: “en 5”, (artikel 4 lid 5 is immers vervallen).

  • e.

   Artikel 5, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: “Het subsidieplafond voor de duur van deze regeling is vastgesteld op € 150.000,-- per jaar.”;

  • f.

   Aan artikel 5, wordt een lid 4, toegevoegd: “Bij overschrijding van het subsidieplafond kan het college besluiten alle in dat jaar te verlenen subsidiebedragen naar rato met eenzelfde percentage te korten, zodat de totale te verlenen subsidie het subsidieplafond niet overschrijdt;

  • g.

   Artikel 7, lid 1, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: “Een complete aanvraag wordt voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, bij het college ingediend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier of de digitale versie daarvan. Bepalend is de datum waarop de aanvraag compleet en ontvankelijk is;

  • h.

   Artikel 12 was bij eerdere wijziging op 7 september 2020 vervallen (ten gevolge van corona) en wordt weer (ongewijzigd) toegevoegd:

   “Artikel 12. Verlenen van voorschotten

   Vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie verleent het college een voorschot. In afwijking van artikel 14 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg 2018 verleent en betaalt het college een voorschot van 50% van het verleende bedrag op het moment van verlening. Na ontvangst van het evaluatierapport en de financiële verantwoording wordt de subsidie formeel vastgesteld en het resterende deel betaald.

  • i.

   Artikel 16 bevat een verkeerde verwijzing naar artikel 7 en wordt gewijzigd als volgt: "Het college van burgemeester en wethouders stelt de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag zoals vermeld in artikel 15".

  • j.

   Aan het eind van de regeling wordt de bijlage genoemd. De bijlage “EVENEMENTENKOMPAS GEMEENTE HARDENBERG 2020-2022” vervalt;

 • 2.

  Te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag volgend op die van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld op 11 oktober 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga