Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
03-11-2015Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Gemeente Hardenberg
Logo Hardenberg
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:
 
I.
Op 3 september 2015 is voor het bedrijf van Melkveebedr. Vinke-Steenwijk een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor een pluimveebedrijf aan de Parallelweg 7, De Krim.
 
Het voornemen van Melkveebedr. Vinke-Steenwijk is om een nieuwe stal op te richten, waardoor er meer dan 200 stuks melk- en/of kalfkoeien gehouden gaan worden. In totaal zullen 416 stuks melk- en/of kalfkoeien, 266 stuks vrouwelijk jongvee en 2 stuks fokstieren worden gehuisvest.
Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.
 
Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 20 oktober 2015 besloten dat door
Melkveebedr. Vinke-Steenwijk geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
 
II.
Op 27 augustus 2015 is voor het bedrijf van Veehouderijbedrijf Nieuwlaar een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor een pluimveebedrijf aan de Van Roijensweg 89, Kloosterhaar.
 
Het voornemen van Veehouderijbedrijf Nieuwlaar is om het bestaande pluimveebedrijf te wijzigen. In de nieuw te bouwen pluimveestal zullen 45.400 vleeskuikens worden gehuisvest.
Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.
 
Burgemeester en wethouders van Hardenberg hebben op 20 oktober 2015 besloten dat door
Veehouderijbedrijf Nieuwlaar geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
 
Inzage
De besluiten en de relevante stukken liggen tijdens de openingstijden van 4 november 2015 tot en met 15 december 2015 ter inzage bij de Publieksdienst, Stephanuspark 1 te Hardenberg.
 
Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.