Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
10-11-2015Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning
Logo Hardenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend, dat met ingang van 11 november 2015 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage ligt de volgende ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken:
 
Ane
- het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Nieuwlandweg 3.
 
Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 22 december 2015 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.